Bij de gigantische uitbarsting van de vulkaan  Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn binnen uren en dagen geologische formaties ontstaan, die heel nauwkeurig overeenkomen met andere, van wie men tot nu toe aannam, dat zij in een duizenden en miljoenen jaren durend proces zouden zijn gevormd. De observatie van Mount St. Helens verduidelijkt, hoe de geologische formaties van onze aarde niet in een langzaam proces, maar door een reeks catastrofale gebeurtenissen gevormd konden worden.

MSH82_st_helens_plume_from_harrys_ridge_05-19-82.wikipedia

Voor de uitbarsting in het jaar 1980 was Mount St. Helens aan de westkust van de USA ca. 400 meter hoger dan hij nu is. Door de hitte van de uitbarsting smolt de sneeuw in het bovenste gedeelte van de bijna 3000 meter hoge berg en vermengde zich met de uitstoot en steenbrokken. De zo ontstane steen- en modderstromen die met een snelheid van wel 150 km/u in het dal stroomden, schuurden binnen korte tijd tot 200 m. diepe canyons in de massieve rots uit.

Bij andere canyons in Amerika gaan de meeste geologen ervan uit, dat zij door de kracht van rivieren over zeer lange tijdspannen langzaam uitgeschuurd werden (langzame erosie). De uitbarsting van Mount St. Helens bewijst echter, dat zulke geologische formaties ook in zeer korte tijd kunnen ontstaan.

Door de druk van de explosie werden ca. een miljoen boomstammen in het nabijgelegen Spirit Lake geslingerd. Er ontstonden nieuwe Canyons, nieuwe rivieren en meren en Spirit Lake werd in totaal 75 meter hoger.1

Na de uitbarsting werd het meer door een geweldige mat van douglassparren, edelsparren,  hemlocksparren,  zilversparren, western-red ceders en, alaskan yellow ceders bedekt. Nauwkeurig onderzoek heeft aangetoond, dat de stammen de neiging hebben, in staande positie met de wortels naar beneden te drijven. Na verloop van tijd zinken de bomen en zakken in de bodem van het meer. Een deel van de bomen werd loodrecht staand op de bodem van het meer ingebed. 

Zouden wij deze boomstammen in fossiele vorm binnen gesteentelagen vinden, dan zouden zij ons als natuurlijk gegroeide bossen voorkomen. Schijnbaar zou een bos van edelsparren door een bos van hemlocksparren en tenslotte door een bos van douglassparren zijn vervangen. Als voorbeeld uit vroegere tijden kunnen de begraven bossen in het Ruhrkohlebecken aangevoerd worden. Toentertijd werden tot 12 m. hoge peridermbomen van het Carboon compleet loodrecht ingebed door grote hoeveelheden klei.2

Vorming van turf en steenkool

De golfbeweging in Spirit Lake veroorzaakte wrijving tussen de boomstammen. Dat heeft ertoe geleid, dat zich met water volgezogen stukken schors van de stammen losmaakten en langzamerhand de bodem van het meer bedekten. Binnen enkele jaren, ontstond zo een geweldige turflaag van meerdere centimeters, die voor 25% uit stukken boomschors bestaat. Onderzoeken hebben aangetoond, dat deze turf een nauwe structurele verwantschap met steenkool heeft. Mogelijk zijn wij in Spirit Lake getuige van het eerste stadium van steenkoolvorming.

Voetnoten

  1. Wort und Wissen, Diaserie Ausbruch des Mt. St. Helens, te vinden via: http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=medienstelle/diaserie.html
  2. H. Klusemann und R. Teichmüller, Begrabene Wälder im Ruhrkohlenbecken, Natur und Volk 84, 1954, blz. 373-382.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

20 Comments

Peter

Wat is de argumentatie hier? Dat na een vulkaanuitbarsting ëen deel van de bomen werd loodrecht staand op de bodem van het meer ingebed. Is dat een argument tegen geologie? Welk deel trouwens? Of is de argumentatie (1) bij Mount St. Helens zijn bomen rechtop in een meer terecht gekomen: (2) Dus, alle rechtoppe fossiele bomen zijn afomstig van vulkaanuitbarstingen? Of fossiele bomen afkomstig zijn uit een meer dat gedempt is bij een vulkaanuibarsting moet te zien zijn aan het gesteente ernaast: vulkaanas of niet. Bij de steenkool uit het Carboon is geen sprake van vulkaanuitbarstingen. Zoals hieboven staat, “werden tot 12 m. hoge peridermbomen van het Carboon compleet loodrecht ingebed door grote hoeveelheden klei”. Klei betekent dat het om verdronken moerasbos gaat. Geen overeenkomst met Mount St. Helens.

‘Peridermbomen’ bestaan niet; dat is een on[juist]e vertaling ergens van. Het gaat om zegelbomen en schubbomen, Zegelbomen en schubbomen behoren tot de Wolfsklauwen.Het gaat bij de steenkool uir Ruhrgebied en Limburg om uitgestorven soorten uit tropisch moeras. “De uitgestrekte tropische moerasbossen die later ontstonden, waren veel uitbundiger. Ze werden gedomineerd door zegelbomen en schubbomen, (reuzen)varens, zaadvarens en boomvarens en cordaieten (een uitgestorven plantengroep, verwant aan de coniferen)”. Zie: http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/carboon

Douwe Tiemersma

“Wat is de argumentatie hier?”
Laat me hierop ingaan:
“Is dat een argument tegen geologie?”
Nee, natuurlijk niet, het laat zien hoe geologische processen kunnen verlopen.
“Dus, alle rechtoppe fossiele bomen zijn afomstig van vulkaanuitbarstingen?”
Ook dat is niet gezegd, maar een geobserveerd proces waarbij bomen verticaal in een meer terecht zijn gekomen, kan een goede verklaring vormen voor de gefossiliseerde bomen die we vinden. Of de sedimenten van vulkanisme afkomstig zijn of niet, dat is een andere vraag.
Kort gezegd heeft de uitbarsting van St. Helens ons veel geleerd over hoe aardlagen zeer snel worden afgezet tijdens een catastrofe. Zou iets vergelijkbaars tijdens de zonvloed zijn gebeurd? Met de geobserveerde processen rond St. Helens in gedachten, lijkt dit zeer goed mogelijk.

Peter

“Of de sedimenten van vulkanisme afkomstig zijn of niet, dat is een andere vraag.”

Dat is de vraag die je eerst moet behandelen voordat je begint over eventuele relevantie van de uitbarsting van Mount St. Helens. Er is geen enkele aanwijzing voor enige zondvloed. Mount St. Helens kan daar ook niet relevant voor zijn, want het is een vulkaanuitbarsting, geen overstroming.

Hetty Dolman

Beste Douwe, je schreef:
“Ook dat is niet gezegd, maar een geobserveerd proces waarbij bomen verticaal in een meer terecht zijn gekomen, kan een goede verklaring vormen voor de gefossiliseerde bomen die we vinden”

Er zijn allang verklaringen voor de gefossiliseerde bomen die zijn gevonden. Daar zijn zeer gedetailleerde studies van. Die hoeven niet meer verklaard te worden. Wat Mount st. Helens bewijst is dat er echt geen wereldwijde zondvloed nodig is om bomen rechtop te begraven.
Rechtopstaande bomen worden gevonden in allerlei sedimenten waaronder ook glaciale sedimenten. Ook die kunnen niet tijdens de zondvloed zijn begraven, dus is het zaak elke begraving individueel te beoordelen. Dat zul je toch met me eens zijn. Overigens zijn de rechtopstaand, begraven bomen uit het holoceen en pleistoceen nog niet gefossiliseerd. Fossilisatie heeft veel tijd nodig.

peter b

“Daar zijn zeer gedetailleerde studies van. Die hoeven niet meer verklaard te worden.”

[Heb] je een uitgebreide literatuurlijst [van] die gedetailleerde studies?

Rafael Benjamin

Hetty Dolman schrijft: ‘Wat Mount st. Helens bewijst is dat er echt geen wereldwijde zondvloed nodig is om bomen rechtop te begraven’.

Een open deur. Waar het, hoewel ik geen paleontoloog of geoloog ben, volgens mij om gaat is, dat de bomen van Mount St. Helens bewijzen, dat een geologische kolom zeer snel ontstaan kan i.p.v. tientallen miljoenen jaren nodig heeft. Dat zo’n boom er in al of niet al gefossiliseerd is, doet er verder niet toe. Of hebben evolutionisten in een van die 27 referentie-studies sub ‘Polystrate fossielen’ in Wikipedia gekozen voor een zoveelste hulphypothese, namelijk dat die bomen ook die tientallen miljoenen jaren door geleefd hebben? Dat verklaart ook meteen het nog niet gefossiliseerd zijn van sommige van die bomen.

Hetty Dolman

Rafael Benjamin schreef:
“Een open deur. Waar het, hoewel ik geen paleontoloog of geoloog ben, volgens mij om gaat is, dat de bomen van Mount St. Helens bewijzen, dat een geologische kolom zeer snel ontstaan kan i.p.v. tientallen miljoenen jaren nodig heeft.”

Er is ook helemaal niemand die dat beweert. Iedereen weet dat aardlagen ook snel kunnen ontstaan. Vooral bij vulkanische toestanden.

“Dat zo’n boom er in al of niet al gefossiliseerd is, doet er verder niet toe. Of hebben evolutionisten in een van die 27 referentie-studies sub ‘Polystrate fossielen’ in Wikipedia gekozen voor een zoveelste hulphypothese, namelijk dat die bomen ook die tientallen miljoenen jaren door geleefd hebben? “

Nee, bomen leven geen miljoenen jaren. Hoe kom je [overigens] bij die miljoenen jaren?

“Dat verklaart ook meteen het nog niet gefossiliseerd zijn van sommige van die bomen.”

Fossilisatie (verstening) heeft behoorlijk veel te maken met tijd. Begraven bomen in de jongste tijdperken, Pleistoceen en Holoceen, hebben die tijd nog niet gehad. Heb je voorbeelden van volledige verstening binnen 4000 jaar?

peter b

Hetty, ik vroeg jou om een uitgebreide literatuurlijst, niet de Wikipedia. De link naar de wikipedia van Hetty even gevolgd. Wat blijkt, de enige referentie die daar over polystrate fossielen gaat is de referentie naar de Talkorigins, een proDarwin website die sinds 2004 niet meer wordt bijgehouden, omdat alle proDarwin argumenten aan de lopende band werden weerlegd. Er bestaan blijkbaar geen wetenschappelijke studies die polystrate fossielen afdoende verklaren. Kun je me een of twee aanbevelen?

Peter

“Er bestaan blijkbaar geen wetenschappelijke studies die polystrate fossielen afdoende verklaren”

Het is veel erger:”‘polystrate fossil’ is niet eens een wetenschappelijke term.

Peter B., [zie] bijvoorbeeld de Joggins Formation van Joggins Cliff. Een klein introductietje met foto’s is er in: Dullo, WC. & Devey, C. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2016) 105: 581. doi:10.1007/s00531-015-1256-1 Een andere aardige is: Falcon-Lang, H.J. 2006. A history of research at the Joggins Fossil Cliffs of Nova Scotia, Canada, the world’s finest Pennsylvanian section. Proceedings of the Geologists Association 117: 377-392

peter b

”‘polystrate fossil’ is niet eens een wetenschappelijke term.”

Als dat zo is dan is het inderdaad nog veel erger dan ik dacht. Door zulke dingen niet te benoemen kan men de indruk blijven wekken dat ze niet bestaan. Zo wordt binnen de Darwinistische evolutiebiologie [ook] informatie nooit benoemd, dan wel gedefinieerd. Het toont het achterhaalde karakter een geologie die zich nog steeds baseert op Lyell en een biologie gebaseerd op Darwin. Beide 19e eeuwse discpilines dienen te worden vervangen door moderne theorieen en inzichten.

Peter, in jouw link staat alleen een beschrijving van een polystrate boom, maar geen verklaring. De schets van Lyell uit 1845 geldt niet als verklaring geldt. (…) Is er geen wetenschappelijke verklaring, die aangeeft waardoor de afgebeelde boom door strata heengroeide /heensteekt, die miljoenen jaren sedimentatietijd nodig hadden om te worden afgezet? Is er geen geoloog in de buurt die dit kan uitleggen?

Peter

Er is namelijk helemaal geen probleem, daarom is ‘polystrate fossil’ geen wetenschappelijke term. De rechtopstaande bomen zijn niet ‘polystraat’. De afzettingen waar de boom in zit hebben geen miljoenen jaren sedimentatie tijd nodig. Dat ligt aan de afzetting namelijk. Verdrinkende kustbossen krijgen makkelijk een meter of wat.

Hetty Dolman

Peter B.,
“Ik vroeg jou om een uitgebreide literatuurlijst, niet de Wikipedia. De link naar de wikipedia van Hetty even gevolgd. Wat blijkt, de enige referentie die daar over polystrate fossielen gaat is de referentie naar de Talkorigins,”

Dat komt omdat polystrate” geen geologische term is, maar al die artikelen verwijzen naar de geologische fenomenen die door creationisten “polysrate” fossielen worden genoemd. Zoals je al in die lijst kunt zien gaan ze over begraven wouden en rechtopstaand gefossiliseerde bomen of stronken. Precies ook de locaties waar creationisten naar verwijzen, je kunt kiezen uit zeker 27 studies en artikelen. De geologische fenomenen worden wel degelijk per locatie benoemd, maar men heeft er geen verzamelnaam aan gegeven.

peter b

Geen enkele verwijzing in het Wikipedia-link geeft een verklaring voor polystrate fossielen, Hetty. De stukken gaan over één heel specifieke observatie, namelijk het Joggins Fossil Cliffs in Nova Scotia. Dit heel speciale gebied, een bedolven kustwoud, wordt dan de pars pro toto verklaring van alle “polystrate” fossielen. Dat is natuurlijk geen wetenschap. De meeste polystrate bomen en fossiele dieren hebben echter geen wortels, groeiden niet in situ, zoals de bomen in Novo Scotia. Als er, zoals Peter hierboven, weergeeft soms een snelle sedimentatie moet worden aangenomen en soms een heel langzame, dan hebben we te maken met natte vinger werk. De onderzoeker geeft zelf subjectieve invulling aan de data. Dat is een van de problemen met dit soort historische wetenschappen

Peter

Peter B zegt (31-1-17): “waardoor de afgebeelde boom door strata heengroeide /heensteekt, die miljoenen jaren sedimentatietijd nodig hadden om te worden afgezet”. Peter B. heeft het over een boom in Joggins Cliff. De formatie van Joggins Cliff is in totaal afgezet in 1 miljoen jaar, zodat [het onjuist is om te spreken van een] “subjectieve invulling aan de data”.

“De meeste polystrate bomen en fossiele dieren hebben echter geen wortels, groeiden niet in situ”

[Hier geen] verwijzing.

“soms een snelle sedimentatie moet worden aangenomen en soms een heel langzame, dan hebben we te maken met natte vinger werk.”

Snel of langzaam is aan het type sediment te zien. Er is geen sprake van een aanname, in tegenstelling tot “strata (…) die miljoenen jaren sedimentatietijd nodig hadden om te worden afgezet” wat een aanname is zonder onderbouwing.

peter b

Peter, als de formatie van het Joggins Cliff in 1 miljoen jaar werd afgezet, hoe wordt dan verklaart dat die bomen zolang blijven staan? 4000000 micrometer (= 4m) hoge stammen, gedeeld door 1 miljoen jaren…elk jaar komt er dus een 4 micrometer sediment bij, of elke duizend jaar 4 mm? Of was er elke 250 duizend jaar een vloedgolf met 4x1m sediment bedekten? Of was er maar 1 vloedgolf? Een kustwoud kan in een keer verdijnen door een aardbeving in combinatie met instortingsturbidieten. Dat kan ik me voorstellen. Elk ander scenario waarbij bomen duizenden, miljoenen jaren moeten blijven staan, niet. Onzinnige scenario.

De meeste polystrate bomen hebben geen wortels. Alleen die in het Joggins Cliff, maar die werden vrijwel zeker in situ bedekt. Vandaar de wortels. Maar vrijwel alle andere waarvan fotos bestaan hebben geen wortels. Dieren al helemaal niet. Je kunt het Joggins Cliff dus niet als standaard verklaring nemen voor alle polystrate fossielen. Snelle of langzame sedimenatie is niet aan het type sediment te zien, overigens. Dat kan alleen als er sprake is van turbedieten, instortingssedimenten in relatief stilstaand water. Het sediment van de Joggins formatie zegt niks over stroomsnelheid (of stilstand) van het water waarin de deeltjes gesuspendeert zijn. In stromend water bepaalt de stroomsnelheid juist de afzettingen. Dus jouw redenering is omgedraaid. Jij lijkt te beweren dat het sediment verraadt met welke snelheid het werd afgezet, maar het is omgekeerd. De snelheid waarmee water stroomt bepaalt de sedimentatie gelaagdheid, dat weten we uit experimenten en waarnemingen. Als je de stroomsnelheid niet kent, en die weten we per definitie niet, weet je niets over snelle of langzame afzettingen.

Peter

“4000000 micrometer (= 4m) hoge stammen, gedeeld door 1 miljoen jaren…elk jaar komt er dus een 4 micrometer sediment bij, of elke duizend jaar 4 mm?”

Nee, Joggins Cliff is wat hoger dan 1 boom. Laten we het houden op gemiddeld een overstroming met 50 cm sediment in 500 jaar. Dat geeft je genoeg zuurstofloze modder, en de rest van de boom blijft wel staan. [Weet je] hoe groot Joggins Cliff is? [Weet je] wat de tijd van vorming van Joggins Cliff is? Waaom kom je met “waardoor de afgebeelde boom door strata heengroeide /heensteekt, die miljoenen jaren sedimentatietijd nodig hadden om te worden afgezet” terwijl daar geen onderbouwing voor is?

“De meeste polystrate bomen hebben geen wortels”

[Hier ontbreekt de] onderbouw[ing]. [Ook] de beweringen over sediment [worden] niet onderbouwd [met] literatuur.

Hetty Dolman

@peter B.,
“De stukken gaan over één heel specifieke observatie, namelijk het Joggins Fossil Cliffs in Nova Scotia.”

Nee, ze gaan ook over Yellowstone park. [Zie:]
Amidon, L., 1997, Paleoclimate Study of Eocene Fossil Woods and Associated Paleosols from the Gallatin Petrified Forest, Gallatin National Forest, SW Montana. unpublished Master’s thesis, University of Montana. https://en.wikipedia.org/wiki/Amethyst_Mountain#cite_note-Fritz1980a-10
Waar ook weer zat studies onder staan.

En bijv.:
Amidon, L., 1997, Paleoclimate Study of Eocene Fossil Woods and Associated Paleosols from the Gallatin Petrified Forest, Gallatin National Forest, SW Montana. unpublished Master’s thesis, University of Montana.

“Dit heel speciale gebied, (….) verklaring van alle “polystrate” fossielen. Dat is natuurlijk geen wetenschap.”

Dat is precies wat creationisten doen. Ze zeggen: polystraat, snel begraven in meer lagen. Dus de zondvloed is de oorzaak. Daar komt werkelijk het hele verhaal op neer, meer is er niet. Dat veel ervan in glaciale afzettingen staan wordt natuurlijk niet genoemd. Fossiele bomen en wouden komen voor op veel plaatsen in de wereld.

“De meeste polystrate bomen en fossiele dieren hebben echter geen wortels, groeiden niet in situ, zoals de bomen in Novo Scotia.”

-Wat moeten creationisten met Joggins als daar bomen doorgegroeid zijn na de begraving? http://creation.com/polystrate-fossils-evidence-for-a-young-earth
-Als ze door een wereldwijde vloed werden getransporteerd hoe kunnen ze dan als compleet woud verticaal fossiliseren terwijl ze horizontaal drijven?
-Als bossen binnen één jaar compleet werden begraven, waarom zien we dat alleen stammen en geen gefossiliseerde boomkruinen?
-Zijn er ook wetenschappelijke creationistische studies over dit onderwerp van geologen?

peter b

“[Hier ontbreekt de] onderbouw[ing]. [Ook] de beweringen over sediment [worden] niet onderbouwd [met] literatuur.”

De voorbeelden van polystrate bomen op de Wikipedia, het Joggins woud, is een van de weinige plekken op aarde waar de fossiele bomen wel wortels hebben. Vrijwel overal elders, behalve de bomen in Yellowstone, hebben geen wortels. Dit is een bekend feit onder de creation scientists. Ik lees ook wat zij erover schrijven en tonen, dan ben je namelijk voorbereid op het Lyell-Darwin [paradigma]. We wordt dus gewoon voor dom gehouden door dit voor-en-door-Darwinsten-verzorgde encyclopedie. Probeer maar eens zulke artikelen te editen en de juiste informatie toe te voegen dan krijg je problemen met de moderators. Sedimentaie net zo: creation wetenschappers hebben er uitgebreid over gepubliceerd: de gelaagdheid wordt door de stroming bepaald.

Geef een antwoord