“Er zijn heel wat interessante discussies en vraagstukken rond de scheppingsdagen. De eerste, en wellicht meest gevoerde discussie betreft de lengte van de scheppingsdagen. Sommigen betogen, op basis van Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:8, dat een dag duizend jaar duurde. Anderen proberen de scheppingsdagen in een evolutiemodel te passen en maken de scheppingsdagen nog veel langer. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de scheppingsdagen bestonden uit 24 uur. Vanaf het einde van dag 1 vinden we de frase ‘toen was het avond geweest en het was morgen geweest’. Bij mijn weten passen er maar één avond en één ochtend in een dag van 24 uur. Misschien vinden sommigen dit té simplistisch of zelfs naïef. Een mening zonder veel theologisch of theoretisch geweld hoeft echter niet minder waar te zijn.”

meerkat_afrika.pixabay
Front_OT.maatkamp

Inleiding op de boeken van het Oude Testament.

Dat schrijft de voorganger en theoloog Maarten Hertoghs in één van zijn boeken over de Bijbel. De boeken zijn een verademing om te lezen in een tijd van moderne Schriftkritiek waarin alles wat de toets van de naturalistisch-wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan bij voorbaat verdacht of zelfs per definitie niet waar kan zijn. De auteur citeert daarom ds. Ganzevoort: “Het voornaamste is niet, of iets een officieel etiket ‘wetenschappelijk’ draagt, maar of het in overeenstemming is met de werkelijkheid”.1 Hertoghs verwerpt het idee dat Genesis twee scheppingsverhalen bevat en geeft dan een mooie metafoor: “Het eerste verhaal is als het ware een camera die van elke scheppingsdag een luchtfoto maakt. Het tweede verhaal zoomt in op de schepping van de mens en de plaats waar hij en zij mogen wonen. Daar is helemaal niets vreemds aan. Hetzelfde verhaal, andere invalshoek.” Ook de andere zaken die hij over Genesis (maar ook over de andere Bijbelboeken) schrijft zijn zeer lezenswaardig.

De serie, die uitgegeven is door Uitgeverij Maatkamp2, bestaat uit twee delen: een inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1) en een inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament (deel 2). Deel 1 bevat een voorwoord van prof. dr. H.J. Koorevaar en deel 2 een voorwoord van prof. dr. G. Vleugels. Elk deel begint met een inleiding op resp. het Oude en het Nieuwe Testament. De auteur geeft daarin ook aan hoe de canon gevormd is. Hij volgt de historisch-canonieke methode. Historisch-canonieke wetenschappers houden vast aan het Oude- en Nieuwe Testament als Gods Woord, dit tegenover de historisch-kritische methode waarbij de Bijbelboeken het resultaat zijn van een eeuwenlange bewerking van verhalen. Per Bijbelboek bespreekt Maarten Hertoghs de opbouw, het ontstaan, de auteur en de boodschap. Daarbij gaat de auteur moderne uitdagingen niet uit de weg.

Front_NT.maatkamp

Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament.

De auteur is wars van de historisch-kritische methode. Zo wijst hij een proto-, deutero- en trito-Jesaja af. Voor hem staat vast dat de auteur één enkele Jesaja betrof. Hetzelfde geldt voor hem van bijv. de Bijbelboeken Ezechiël, Daniël en Zacharia. Deze hebben niet meerdere maar één auteur. Maarten Hertoghs ziet vooral ongeloof in de grote daden en almacht van God als bron van de Schriftkritiek: “Het probleem van de historisch-kritische wetenschappers is dat ze niet kunnen aannemen dat profeten van God dingen te zien kregen die ze menselijkerwijs niet konden zien of weten. Menselijk gesproken is het onmogelijk dat Jesaja schrijft over Kores en dat Ezechiël schrijft over Jeruzalem terwijl hij in Babylon is. De vraag die gesteld moet worden, is niet of het al dan niet mogelijk is wat Jesaja en Ezechiël schrijven, maar of er een God bestaat die zulke dingen door mensen kan doen? Als dat niet zo is, heeft de historische kritiek meer gelijk. Als dat wel zo is, is de Bijbel het Woord van God! Kies vandaag wat u gelooft!”

De boeken gaan niet alleen over de schepping of Schriftkritiek. Ze zijn geschreven met als doel om een inleiding op geheel de Bijbel te geven. Uiteraard staan er zaken in waar ik het niet of minder mee eens ben, al is dat beperkt tot niet meer dan een handvol voorbeelden. De auteur biedt die ruimte ook, want hij geeft aan dat hij zijn keuzes niet als absolute waarheid ziet waaraan niets af te dingen valt. Daarnaast geeft hij toe dat we niet alle antwoorden hebben op (vermeende) problemen. Zoals bijvoorbeeld de vraag hoe het zit met de grote getallen in Numeri. De boeken zijn door de eenvoudige schrijfstijl uitermate geschikt voor mensen die wel geloven maar nog niet zoveel weten van de Bijbel of die niet gelovig zijn maar toch veel meer willen weten over dat wonderlijke boek dat, met behulp van Gods Geest, harten van mensen kan veranderen. Wil je meer over Gods Woord weten dan zijn deze boeken een absolute aanrader. Voor mensen die de diepte in willen is een literatuurlijst beschikbaar.

Deze boeken zijn ook in onze webshop te koop. Zie deel 1 en deel 2.

Voetnoten

  1. Wijlen ds. B.W. Ganzevoort was gereformeerd predikant te Mortsel-Antwerpen. Het citaat komt uit zijn boekje De Bijbel in het geding.
  2. http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/ Deze uitgeverij bracht ook het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? op de Nederlandse markt. Deze wordt in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

3 Comments

E. van der Klift

Wat ‘men’, c.q. de mensheid, denkt van, of over, de ‘dagen’ van onze Schepper JHWH is (voor mij) totaal onbelangrijk. Ik ben geen lidmaat van één van de huidige ‘kruis religiën’, géén Jehova’ s Getuige noch lid van welke sekte dan ook. Ik geloof vast in onze Schepper en Zijn Zoon Jezus de Christus en lees diverse uitgaven van Bijbels, zéér oud, oud en nieuw. En dan lees ik dat de ‘rustdag’ van onze Schepper (die voor Hém absoluut geen ‘rúst’ betekend) nog steeds duurt, al enige duizenden jaren lang. En dan, daartoe, lees ik in Zijn boek dat bij JHWH duizend jaar gelijk is aan één dag, en dat één dag gelijk is aan duizend jaar en dan weet ik dat ‘tijd’ voor Hem totaal onbelangrijk is. Die wetenschap maakt het voor mij totaal onbelangrijk hoe lang de scheppingsdagen zijn! Dat sommige mens[en] willen dat het 24 uur is? Waarom niet? Dat er andere meningen op na worden gehouden? Waarom niet? Maar echt belangrijk is en blijft dat het aan Hem, onze Schepper, is en aan niemand anders want Hij waakt over alles ook over De Waarheid. Waarom toch die ‘importantie’ te weten of te willen weten hoelang een scheppingsdag van JHWH duurde? Zijn tijd is nu eenmaal niet die van ons mensen. Hij is eeuwig! Probeer dáár vrede mee te hebben! Hij schiep álles wat was, wat is én wat nog komen zal want zegt Hij, Jesaja 44: 6: ”Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”. Jes. 65:17, “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. In Gen. 1:1-2, staat dat Hij de hemel en aarde schiep zonder er ook maar enige tijd aan toe te voegen. Maar op Zijn eerste ‘dag’ heeft Hij het licht geschapen, dat was Zijn eerste ‘scheppingsdag’ die eindigde met; “het was avond geweest en het was ochtend geweest”. Niet Zijn eerste schepping! De hemel en aarde en de engelen had Hij ook al geschapen al weten ‘wij’ niet wanneer!

Hetty Dolman

In Genesis 1 staat “Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag” Dit was nog voor de zon was geschapen en het op de manier die wij kennen ‘avond’ kon worden. Daaruit kun je concluderen dat daar geen natuurlijke dag werd bedoeld van 24 uur zoals wij die kennen.

Eddy

Het enige wat je daarvoor nodig hebt is licht dat uit een bepaald punt komt, met of zonder lichtdrager. Voor wie in God gelooft, en de betrouwbaarheid van Zijn Woord (waarin we lezen over drijvende bijlen, water dat in wijn verandert, maagdelijke geboorte, over water lopen, etc), en in een God die niet aan Zijn eigen schepping onderworpen is, is dat geen énkel probleem. In Openbaring lezen we dat er straks geen zon en geen maan meer zal zijn, omdat die niet nodig zijn, omdat God en het Lam zelf de lamp en het licht zullen zijn.

Los daarvan [Noot van de redactie: hier ontbreekt een stukje tekst]

Geef een antwoord