Kinderen kunnen soms lastige vragen stellen. Een moeder kreeg van haar zoontje als vraag na het Bijbellezen: ‘Waarom heeft God de mens eigenlijk geschapen terwijl Hij al wist dat we in zonde zouden vallen’?! 

slang_venster-pixabay

Inderdaad heeft God de wereld geschapen, terwijl Hij wist dat de mens vallen zou. God heeft immers allesomvattende voorkennis van alle dingen/gebeurtenissen. In die zin kun je ook zeggen dat Hij de zondeval gewild heeft. Tegelijk maakt Hem dat niet de ‘auteur’ (de bewerker) van het kwaad. Het is immers de mens zelf die door te luisteren naar de verlangens van zijn eigen hart, tegen God koos. Dat is belangrijk om te begrijpen. Het toestaan van de zondeval, maakt God niet de bewerker van het kwaad, net zomin als de schrijver van een boek waarin de hoofdpersoon een moord pleegt, verantwoordelijk is voor die moord. Hij staat het toe in zijn verhaal, maar dat maakt hem niet de schuldige!

Als je vraagt naar het waarom van de dingen – dus ook de zondeval – geeft de Schrift als antwoord: ‘de HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf’ (Spr. 16: 4). Of zoals Paulus zegt: ‘…uit Hem en door Hem tot Hem zijn alle dingen’ (Rom. 11: 36). Op zich is dat een voldoende antwoord. God is goed en Hij weet de reden waarom Hij dingen toelaat, doet of niet doet, ook al begrijpen wij die reden niet. “En als Zijn redenen verborgen blijven, zijn ze dan soms onrechtvaardig?” (Augustinus). Wij moeten de beperktheid van ons verstand en verstaan aanvaarden: God is groot en wij begrijpen Hem niet (Job. 36: 26).

Tegelijk mogen wij ons inspannen om zoveel als mogelijk is Gods bedoelingen te verstaan. De Schrift geeft ons veel informatie. Een van de dingen die de Bijbel duidelijk laat zien, is dat Gods grote doel met alle dingen de verheerlijking van Zijn naam is. Het doel van de schepping en de heilsgeschiedenis is de eer van God.

Nu kun je je afvragen: maar hoe wordt God nu verheerlijkt door het toelaten van de zondeval?! Het antwoord is: de zondeval opent de deur naar de ontvouwing van het heilsplan van God. In dat heilsplan van God wordt duidelijk wie de Heere is: barmhartig, genadig, rechtvaardig, liefdevol etc. etc. Mensen zondigen en God laat zien dat Hij rechtvaardig is door de zonde te straffen. Mensen verkeren in ellende en God laat zien dat Hij barmhartig is door Zich over hen te ontfermen. Mensen verdienen straf en God laat zien dat Hij genadig is door hen de zonde te vergeven en in genade aan te nemen tot Zijn kinderen. Mensen dagen God uit en God is geduldig over hen door hen te dulden. En zo kunnen we door gaan. De zondeval opent de deur naar de ontvouwing van de heilsgeschiedenis, een geschiedenis waarin God op allerlei wijzen Zijn heerlijke deugden en eigenschappen vertoont. Zodat wij het zouden zien en Hem daarvoor groot zouden maken. Zo ontvangt Hij de eer.

slang.marieke_berman

Je zou zeggen: maar moet zo’n vreselijke gebeurtenis als de zondeval met alle vreselijke consequenties daar nu toe dienen? Het antwoord is: ja. Je zou het kunnen vergelijken met een schilderij van Rembrandt. De donkere kleuren die hij gebruikt laten het licht van de gebeurtenis waar het om gaat des te meer oplichten. Tegen de donkere achtergrond van menselijke schuld en opstand – waar wij, nogmaals, zelf verantwoordelijk voor zijn – licht Zijn liefde, barmhartigheid en genade des te helderder op. Het meest in het kruis van Christus, waar we zowel Gods oneindige rechtvaardigheid als Zijn onbevattelijke liefde zien. Zonder de zondeval geen kruis! Het is de zondeval die uiteindelijk leidt tot de komst van de Heere Jezus. Ook de zondeval draagt bij aan de verheerlijking van Zijn Naam! De Bijbel laat gelukkig niet alleen het probleem zien – onze zonde – en de oorzaak ervan – de zondeval – maar wijst ons bovenal naar de oplossing: Christus en die gekruisigd. Hij is Gods antwoord op de zondeval.

De heilsgeschiedenis – die in de Bijbel beschreven staat – dient er toe dat we oog krijgen voor Gods heerlijkheid en heerlijke eigenschappen, Hem daarvoor grootmaken en aanbidden. Ook de zondeval dient uiteindelijk dat grote doel. Of zoals Paulus het schreef: ‘…uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zijn de heerlijkheid in der eeuwigheid’ (Rom. 11: 36).

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van dr. Klaassen. Het originele artikel is hier te vinden.hier

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Maarten Klaassen werd op 25 februari 1981 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Na het doorlopen van de Wittenbergschool in het Gelderse Scherpenzeel bezocht hij het Van Lodenstein College te Amersfoort (1993-1999). Hier behaalde hij het vwo-diploma. Vervolgens studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij in 2005 zijn doctoraalexamen voltooide. Zijn scriptie Augustinus Exemplum ging over Augustinus en John Owen. In 2006 deed hij kerkelijk examen. In datzelfde jaar werd hij door ds. H. van den Belt als predikant bevestigd in de hervormde gemeente Hedel in de Bommelerwaard. In 2011 werd hij bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Sliedrecht (wijkgemeente 3). Sinds juli 2015 dient hij de Hervormde gemeente van Arnemuiden. In 2013 promoveerde hij in Amsterdam aan de Protestantse Theologische Universiteit op het proefschrift In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus. Dr. Klaassen is getrouwd met Katrien van Roekel. Samen hebben zij drie dochters. Tevens is hij voorzitter van de stichting In de Rechte Straat, een stichting, opgericht door Herman Hegger, die vanuit de verbondenheid met de Reformatie het getuigend gesprek met rooms-katholieken aangaat. Als vaste scribent schrijft hij regelmatig voor de opinierubriek ‘Toegespitst’ van het Reformatorisch Dagblad.

2 Comments

Hetty Dolman

“Maakt God niet (…) niet de schuldige!”

De moord is dan ook fantasie, [daarmee is] de vergelijking m.i. zinloos. Het is niet iets wat alleen kinderen bezighoudt. Hoe kon de wereld perfect zijn als er een slang tegen Eva zat te zeuren dat ze best zo’n vrucht mocht eten? Waarom was het kwaad zo nadrukkelijk aanwezig? Men krijgt de indruk dat God erop aanstuurt om het fout te laten gaan. En dat blijkt in de verklaring:
“De heilsgeschiedenis – die in de Bijbel beschreven staat – dient er toe dat we oog krijgen voor Gods heerlijkheid en heerlijke eigenschappen, Hem daarvoor grootmaken en aanbidden. Ook de zondeval dient uiteindelijk dat grote doel.”

Stel nu eens dat Eva niet was ingegaan op de uitnodiging van de slang (de listigste in het veld). Dan zouden er toch talloze nieuwe listen zijn bedacht om tot haar een misstap te verleiden. Dit zou haar leven tot een hel gemaakt hebben als ze standvastig was gebleven.

“Mensen verkeren in ellende en God laat zien dat Hij barmhartig is door Zich over hen te ontfermen.”

Ik verkeer totaal niet in ellende. Ik heb het prima: het gaat goed met de kinderen en met mijn man. We hebben allebei een leuke baan en elke dag te eten. Sommige mensen hebben het wel heel slecht: in Afrika verhongeren dagelijks mensen, vooral jonge kinderen. God ontfermt zich daar niet over: het wordt dagelijks erger. Maarten Klaassen, hoe ziet u dat?

RA de Jong

Het was nooit de bedoeling dat de mens zou vallen. Ieder mens heeft keuze vrijheid. In de Hemel begon Lucifer de hoogste onder de Engelen een tegenbeweging. Hij vond dat hij zeker zo belangrijk en hooggeplaatst was als God. Hij zette God neer als onbarmhartig en onrechtvaardig. Een derde van de Engelen sleepte hij mee. Hij kwam op de aarde die een prille schepping had. Een schepping ontstaan door het woord dat later onder ons gewoond heeft en wij niet kenden, Jezus. Lucifer was jaloers en zorgde ervoor dat de mens viel voor zijn verleiding. Door te vertellen dat wanneer men van de vrucht at zij net als God zouden worden. Kennende Goed en kwaad. De mens kende het kwaad niet en een foute Geest nam bezit van hen. Schaamte ontstond en de eerste mens begon zijn vrouw te beschuldigen. Ja God had dit voorzien dat dit kon gebeuren en het noodplan lag klaar. God zelf nam de consequenties voor een gedurft en zeer nobel plan. De Schepper zou voor zijn schepping onschuldig sterven opdat de mens zou leven. Daar gaat het in het OT ook over. De blijk gericht op Jezus de Messias. Met dit plan konden alle niet in zonde gevallen werelden en de mens zien dat Gods woord en wet rechtvaardige liefde inhoud. De Geest van Lucifer strijd door en de schepping is zwaar beschadigd en gedeformeerd geraakt. Gods Geest die niet aflatend werkt aan hereniging is de enige weg om de relatie via Jezus te herstellen met de Vader. Door Gods Geest kan de mens de knevel van de zonde verbreken. Jezus is de weg de waarheid en het leven. De Bijbel draait volledig om zijn verzoeningsoffer. Heeft God dit allemaal geëngageerd? Nee. Maar de oplossing om snel cntr alt delete uit te voeren is te simplistisch. Dan zou er zeker getwijfeld worden aan Gods goede bedoelingen.

Geef een antwoord