Vraag: We lazen van de week aan tafel over Noach en de ark. Het viel ons op dat er nergens staat dat Noach preekte of mensen nodigde om ook hun toevlucht te zoeken in de ark. Ook lazen we niet dat de ark ook voor de ander mensen bedoeld was. Als je de volgende teksten leest lijkt het er zelfs op dat de ark er alleen voor Noach en zijn gezin was. “Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u” (Genesis 6:17-18, SV). Zijn er andere Schriftgedeelten die er wel op wijzen dat er een veilige toevlucht was in de Ark? En dat Noach preekte?

Antwoord: In het eerste Bijbelboek Genesis komen we uitgebreid de geschiedenis tegen van de zondvloed. Noach en zijn gezin worden behouden tijdens de zondvloed, omdat God gezegd had tegen Noach om een ark te bouwen. Toen de waterstromen kwamen is het gezin van Noach scheep gegaan. Maar nu kun je de vraag stellen: als Noach nu alleen maar een ark gebouwd heeft voor zijn eigen gezin en de rest van de mensheid -zonder die mensheid ook maar één keer te waarschuwen- aan het verderf overgelaten heeft, moeten we dan niet zeggen dat Noach tekort geschoten is? Had hij de mensen niet moeten waarschuwen voor het naderend oordeel? Had hij ze niet moeten wijzen op de noodzaak van bekering? Had Noach de toenmalige wereldbevolking niet het Evangelie moeten verkondigen? Bezat Noach totaal geen greintje naastenliefde? Zit er in dat behoud van Noach en zijn acht zielen dan alleen maar een enorm stuk egoïsme?
 
Wanneer we de hele Bijbel lezen, dan komen we daarin niet tegen dat Noach de afmetingen van de ark zodanig gemaakt had dat er met gemak nog enkele duizenden mensen extra aan boord konden komen. Dat bevel had de Heere hem ook niet gegeven! Maar liet God al die mensen dan zomaar verloren gaan?
Nee, God laat nooit mensen zomaar verloren gaan! Ook niet in de dagen van Noach. Het bouwen van de ark is toentertijd best wel een opzienbarend karwei geweest! Uiteraard zullen mensen aan Noach gevraagd hebben wat de bedoeling was van dat enorme schip. Niemand bouwt zomaar een schuit met afmetingen van een supertanker! En Noach zal uitleg hebben gegeven. Ik heb eens een dominee in een preek over deze geschiedenis van Noachs ark horen zeggen: elke hamerslag van Noach tegen de ark was op zich al een preek voor de mensen, die luidde: bekeert u! 
 
Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Wat lees ik namelijk in 2 Petrus 2:5? Dat Noach in zijn dagen “de prediker der gerechtigheid” is geweest. Noach heeft dus niet alleen getimmerd, maar ook gepreekt. Hij heeft de mensen niet alleen voorgehouden dat God gerechtigheid van de mens eist, maar dat zíj goddeloos handelden. Die prediking heeft duidelijk geklonken. Maar ik lees nergens dat er ook maar één was, die ernaar geluisterd heeft…
 
Terwijl ik dit antwoord neerschrijf, komt er wel een vraag bij mij naar boven: zou het vandaag de dag heel anders toegaan?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website RefoWeb. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Ds. M. Baan is een hervormd emerituspredikant uit Veenendaal

8 Comments

Hetty Dolman

Volgens Genesis waren alle mensen slecht behalve Noach. dus ook Methusalem die nog leefde toen Noach de opdracht kreeg en is overleden (verdronken) in het jaar van de zondvloed, Methusalem is niet de geschiedenis ingegaan als slechterik maar was was dat wel. Behalve wanneer je Genesis minder letterlijk opvat.

Ad Massar

Geachte mevrouw Dolman,

Zou het misschien ook zo kunnen zijn dat Methusalem wel stierf in het jaar van de zondvloed maar niet perse verdronken is in de zondvloed. Dat is nl. slechts een conclusie die u hier trekt. Zijn naam betekent trouwens: “wanneer hij sterft zal het gezonden worden” nl. het oordeel van de zondvloed. Dat is veelzeggend!

Hetty Dolman

Geachte Ad Massar,

Zoals u wellicht wel weet, als bijbelkenner was Noach de enige rechtschapen mens op de gehele aarde, volgens Genesis en was Methusalem dus slecht of in elk geval niet goed.

Ad Massar

Geachte mevrouw Dolman,

Inderdaad was Methusalem een nakomeling van Adam en Eva en behoorde hij (en wij) tot een gevallen mensengeslacht. Maar dat gold eveneens voor Noach! We lezen nl. nergens dat Noach rechtschapen was. (Ps. 14:2-3. Rom. 3:10-18. e.a.) We lezen wel in Gen. 6:8: “Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.” Noach heeft in zichzelf gezien/geproefd en gevoeld dat hij geen haar beter was, maar heeft daarmee zijn weg naar de HEERE en Zijn genade gevonden. En Die wees hem een weg om te ontkomen aan het oordeel: de ark. In die zin is de ark een beeld van de Heere Jezus. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”(Joh. 10:24) Hijzelf is de Weg om door waarachtig geloof in Hem en Zijn werk, aan het komende oordeel te ontkomen. De deur van Die Ark staat nog steeds open! (Joh. 10:7) Maar er komt een tijd dat ook Die gesloten wordt en wie niet in Die Ark is, is dan verloren. (2 Petr. 3:3-7)

Hetty Dolman

Geachte Ad Massar,

Genesis 6:9: ‘Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was de enige in zijn tijd die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God.’

Ad Massar

Geachte mevrouw Dolman,

Zoals ik hierboven heb proberen duidelijk te maken was Noach een nakomeling van de (gevallen) Adam en in die zin was hij wat zijn natuur betreft evenals alle mensen niet rechtvaardig (zie mijn aangehaalde teksten in voorgaande reactie). Het woordje ‘rechtschapen’ (A.V. rechtvaardig) houdt in die zin in dat Noach, zoals ik al zei, die toestand oprecht herkend en erkend heeft voor God en dat typeerde hem als een man die wandelde met God.
Dat betekent dus niet dat hij, evenals Adam vóór de val, onschuldig geschapen was (Zo u wilt rechtschapen). “Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen. 6:9 St. vert.) (rechtvaardig in de zin van als gerechtvaardigd en in het gelijk gesteld door God). Dat laatste komt overeen met het geheel van het beeld van de mens in de Bijbel.

Ad Massar

Geachte mevrouw Dolman,

Hier wreekt zich helaas de veelheid van (modernistische) Bijbelvertalingen waaronder ook de NBV, waardoor de zaken een heel andere betekenis (lijken te) krijgen!

Genesis 6:8-9: “Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (St. vert.)

Koen

En hoe zit het met:
– ongeboren kinderen?
– jonge kinderen? Een kind van 1 jaar kun je moeilijk verwijten dat hij/zij ‘niet rechtvaardig’ is.

Was er wat deze categorien betreft [niet] gewoon sprake van massamoord?

Geef een antwoord