God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was (Genesis 1:31). Als je nu anno 2016 om je heen kijkt, zie je een hoop dingen die absoluut niet goed zijn. Of je nu in God gelooft of misschien helemaal niet: we zijn het er allemaal over eens dat elkaar uitmoorden, bedriegen en uitbuiten niet oké is.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? In hetzelfde boek Genesis lezen we in het derde hoofdstuk dat de eerste mensen, Adam en Eva, God ongehoorzaam waren door het eten van de verkeerde boom. Volgens de Bijbel is daar de ellende begonnen. Maar wacht even. Boom? Verkeerd? Is dit een grap? God maakt iets, zag dat het zeer goed was en twee hoofdstukken later dendert dat allemaal in elkaar omdat Eva van de verkeerde boom eet? Stond die boom er dan al die tijd en was die ook zeer goed? Waarom zet God überhaupt zo’n boom neer? Wat is dit voor een slecht verhaal? Een almachtige God zorgt er toch voor dat zijn plan niet kan falen? Dat de schepping en dus de mensen hem gehoorzaam blijven en er niets in hun op kan komen dat uiteindelijk leidt tot alle ellende die we nu om ons heen zien? Een eerste snelle conclusie kan zijn dat er bij het totstandkomen van deze wereld fouten zijn gemaakt. Maar als het waar is dat God de aarde geschapen heeft met alles wat erop en in leeft, dat die God almachtig en alwetend is, en dat het werkelijk zeer goed was, dan rammelt er al van alles aan die conclusie. We moeten ons even wat verder verdiepen in de materie.

Een bug of een feature?

Laat ik het eens vanuit mijn eigen vakgebied bekijken. In software-ontwikkeling zijn er twee belangrijke begrippen: features en bugs. Een feature is een ingebouwd stukje functionaliteit, bijvoorbeeld een contactformulier op een website. Als je die invult en op de knop ‘Verstuur’ klikt, dan wordt er een mail gestuurd naar de eigenaar van de website. Een feature is van tevoren bedacht en bedoeld om een bepaalde functie te vervullen in het geheel. Een bug daarentegen is een fout die erin geslopen is tijdens het bouwen van een feature. Die er bijvoorbeeld voor zorgt dat het contactformulier niet helemaal ingevuld kan worden, of dat bij het klikken op de knop ‘Verstuur’ niets gebeurt. Dit is niet van tevoren zo bedacht en was niet de bedoeling van de ontwikkelaar. Als we nu eens teruggaan naar het scheppingsverhaal en inzoomen op die ene boom en het feit dat Adam of Eva daarvan konden eten, dan moeten we ons afvragen: was dit een bug of een feature?

De omstandigheden

Laten we beginnen met het in kaart brengen van de plaats delict. De mensheid was een paar dagen oud, de hof van Eden ook, en dat was de plek waar de eerste mensen Adam en Eva vertoefden. Ze waren naar Gods beeld geschapen (Gen. 1:26) en ze gaven hem de eer door simpelweg te genieten van al het mooie dat zojuist gemaakt was. Midden in de tuin stonden twee bomen, waarvan eentje de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:8-9). Daar mochten ze niet van eten, van alle andere bomen wel (Gen. 2:16-17). Die boom, die was ook zeer goed, prachtig om te zien zelfs. Door God geschapen en midden in de tuin gezet. Niet ergens aan de rand, als bijzaak. Nee, midden in de tuin. God had dit zo bedacht, dit was zo bedoeld. Een feature!

Over die boom valt ontzettend veel te zeggen, maar er zijn een paar aspecten die belangrijk zijn om te onderstrepen. Allereerst: goed en kwaad bestond al. Het is niet pas gekomen toen Eva van die boom at. De mensen, en dan kom ik bij het tweede aspect, hadden daar alleen geen kennis van. Die kennis kon verkregen worden door van die boom te eten, maar dat had God verboden om ons te beschermen. Die kennis verkrijgen zou niet goed voor ons zijn. Hij als Ontwikkelaar wist precies wat het inhield, en omdat hij het allerbeste met ons voor heeft, besloot hij hetgeen dat niet goed voor ons was, te verbieden. Maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende veel belangrijkere vraag is natuurlijk: waarom liet God dan heel die boom niet weg, als dat eten ervan helemaal niet de bedoeling was?

Robots

Laten we eens naar ons wegennet kijken. Dat is bedoeld om de bereikbaarheid van allerlei plaatsen te bevorderen en ook de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Onderdeel van dat netwerk is bijvoorbeeld ergens een lange rechte weg waar je 80 mag. Van tevoren is je verteld dat als je harder dan 80 rijdt, je de regels overtreedt en er sancties zullen volgen. Je rijdt er 120 en wordt gestraft met een bekeuring. Is dat een fout van jou? Of is dat een fout in het systeem? Waarom is die weg niet zo aangelegd dat je daar überhaupt niet harder dan 80 km/u kunt? Of waarom is het voertuig niet zo ontwikkeld dat die daar niet harder kan? Is dat een bug? Nee, het is een keuze van de bestuurder om de snelheid te rijden die hij wil. Er bestaat geen ‘foute’ keuze. Als je met je auto 120 km/u rijdt waar je 80 mag, is dat geen fout. Dat is simpelweg een keuze van een rationeel en volwassen mens dat een vrije wil heeft die dat soort keuzes mogelijk maakt.

Stel je voor dat die wegen wel zo aangelegd waren dat je daar niet harder kunt dan de aangegeven snelheid, of – en dat wordt misschien nog wel werkelijkheid – dat al onze auto’s zo gemaakt waren dat ze nooit de regels konden overtreden. Oftewel, dat we ons volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd lieten vervoeren. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? En trek dat eens door naar alle andere aspecten in ons leven, je wilt toch geen voorgeprogrammeerd leven leiden? Waarin geen plaats is voor keuzes en vrije wil, maar waar het programma dicteert wat er zal gebeuren? Daar krijgt toch iedereen de rillingen van?

Dat is nu exact de reden waarom God ons geschapen heeft zoals we zijn geschapen. Met een vrije wil. Om vrijwillig voor hem te kiezen, want dat is het allerbeste wat ons kan overkomen. Maar het hoeft niet. Je kunt ook tegen God kiezen, dat moet jij weten. Maar dat is het allerslechtste wat ons kan overkomen.

Dictator

Waar ik net zei ‘waar het programma dicteert wat er zal gebeuren’; dat is precies wat een dictator wil. Hij dicteert en zo moet het gebeuren. Iedereen moet hem volgen en soms letterlijk op de knieën voor hem. Doe je iets wat hem niet zint, dan kost je dat de kop. Er is maar één keuze en dat is hij. Just rule out all the other options. Dat is God dus niet. God is geen dictator. God doesn’t rule out all the other options. Hij wil mensen die helemaal zelf uit eigen overtuiging voor hem kiezen.

Hij had het makkelijk zo kunnen maken dat er geen andere keuze was en dat wij allemaal als voorgeprogrammeerde poppetjes precies deden wat Hij wilde. Dat zou natuurlijk een belachelijke poppenkast opleveren. Onecht. Liefdeloos. Dictatoriaal. Als je op het journaal ziet hoe mensen in Noord-Korea bloemen leggen en zichzelf neerbuigen bij een standbeeld van de grote verschrikkelijke leider, dan vinden wij als westerlingen dat enorm dom eruit zien. Onecht, liefdeloos, dictatoriaal. Zij hebben geen boom van de kennis van goed en kwaad. Er is voor hen geen andere optie. En dat creëert een verschrikkelijke wereld.

Program or be programmed

God heeft ons in staat gesteld om te programmeren, om keuzes te maken. Om ons eigen programma samen te stellen. We zijn niet geprogrammeerd om alleen te doen wat God wil. God is liefde (1 Joh. 4:16) en liefde laat zich niet dwingen of programmeren. God wil alleen dat mensen vanuit zichzelf en vanuit liefde voor hem kiezen en dat kan alleen als je vrij bent om die keuze te maken. En dat zijn we.

Wat is dat heerlijk!

Dit artikel is met toestemming overgenomen van CIP. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

J. Lindhout is schrijver en ouderling in de hervormde gemeente te Middelharnis.

16 Comments

Leo Duym

Een wat lange, maar overtuigende uitleg. Toch het volgende, meer bepaald over het al dan niet bestaan van de hel. Ik ken de Bijbel vrij goed en weet dat er meerdere teksten zijn die aangewend kunnen worden om bevestigend of ontkennend te antwoorden op de vraag of de hel bestaat. Ik ken ook de soms bitsige discussies onder Bijbel gelovigen hieromtrent. Mij lijkt het niet zo duidelijk dat God ons vrij laat om in Hem te geloven als Hij een plek zou hebben voorzien die fungeert als eeuwigdurende folterplaats voor wie als ongelovige sterft. Het komt er dan op neer: je zult me liefhebben of eeuwigdurend branden. Dat lijkt me nog wreder dan wat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als antwoord geeft aan wie hem geen eer betoont.

Het bestaan van een hel voor wie er niet voor kiest om God lief te hebben, is in tegenspraak met de vrije keuze die God ons geeft. Als iemand (meestal een lauwe of niet gelovige) me vraagt of ik geloof in een hiernamaals is mijn antwoord altijd ‘Ja zeker, maar niet voor iedereen’, wat voor de meesten verrassend overkomt en gevolgd wordt met de vraag ‘hoezo?’

Johnny

Stap je in je redenatie hier niet voorbij aan het feit dat wij die keuze al hebben gemaakt bij de val. Het is dus niet God die dwingt ons te kiezen, we hebben zelf al gekozen. Dankzij Gods plan in Christus hebben wij weer de mogelijkheid gekregen om tot God te komen. Het is niet God die ons tot keuze dwingt, wij hebben weer keuze dankzij God. Maar dit is impliciet in onderstaande reacties volgens mij ook al aangehaald.

peter b

“Of je nu in God gelooft of misschien helemaal niet: we zijn het er allemaal over eens dat elkaar uitmoorden, bedriegen en uitbuiten niet oké is.”

Als we Darwin moeten geloven is het de drijfveer voor Darwinistische evolutie. Op de laatste bladzij[de] van The Origin lezen we: “Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, etc.”

M.Nieuweboer

“Hoe heeft het zo ver kunnen komen?”

En vanaf dat punt kunnen ongelovigen als ik het volstrekt niet meer eens zijn. Er is een prima naturalistische verklaring voor. Ik heb geen enkele theologische scholing, maar wel een vraag: Bestaan goed en kwaad in de Hemel? Zo nee, waarom heeft hij de Aarde niet geschapen zoals de Hemel? Als het Aards tranendal een test is, waarom moet God een test afnemen gegeven zijn Alwetendheid? Zo ja, is er een dergelijke boom geplant in de Hemel? Leidt het eten van de vrucht ervan weer tot moord, bedrog en uitbuiting? Als er niet een dergelijke boom geplant is in de Hemel, hoe zult u nog in staat zijn morele keuzes te maken aldaar? Is de Hemel volgens uw redenering “een belachtelijke poppenkast, onecht, liefdeloos en dictatorial”? En voor elk antwoord geldt weer: waarom niet op Aarde zoals in de Hemel? Dit [laatste] is uiteraard [mijn] kernvraag – de rest was maar inleiding en toelichting.

Richard

“Er is een prima naturalistische verklaring voor.”

Wat is dan de rationele rechtvaardiging van de “prima naturalistische verklaring” dat morele wetten als uitmoorden, bedriegen en uitbuiten niet oké is? Deze morele wetten zijn universeel en niet materialistisch van aard. Als deze morele wetten niet van God komen dan moet je uitleggen hoe het mogelijk is wetten te hebben in een atheïstisch universum waarin alles materialistisch is? En ten tweede, hoe het mogelijk is om die wetten te rechtvaardigen? Alles wat er namelijk gebeurt, in een universum dat ontstaan is door een kosmisch ongeluk, gebeurt gewoon. Er is niks goed of slecht aan. Op grond waarvan zegt de “prima naturalistische verklaring” dat iets goed of kwaad is als mensen ontstaan zijn door toevalligheden als gevolg van blinde chemische reacties gedurende miljarden jaren? Chemische reacties hebben immers geen keuze maar volgen de wetten van de fysica.

Er zit een enorme succes genererende factor in deze morele wetten. In het Bijbelse wereldbeeld verwijst moraliteit naar de absolute, objectieve standaard die God toepast op alle mensen, zoals geopenbaard in Zijn Woord en in ons geweten. Als een atheïst zegt moreel te zijn dan vinden christenen dat hij irrationeel is want hij moet Bijbelse concepten gebruiken die tegenstrijdig zijn met zijn wereldbeeld.

peter b

[Dat zijn] allemaal theologische vragen, M. Nieuweboer, die allemaal in het eerste en laatste boek van de bijbel worden worden beantwoord. Samenvatting: de mens heeft zichzelf tot god verheven, de mens is de maat aller dingen, en hij erkent geen hogere autoriteit. Alles schiep zichzelf en dus bestaat er geen goed en geen kwaad. [Er is] zelf voor deze wereld gekozen door god te verloochenen. [We zijn] een Adam en Eva kloon,

E. v. d. Klift

Ook de engelen hebben een vrije wil. Zij gehoorzamen JHWH of niet. Lucifer en meerdere engelen kwamen in opstand tegen Hem en zijn uit de hemel verwijderd, hij wordt nu satan met zijn demonen genoemd.

Hetty Dolman

-Mensen zonder kennis van goed en kwaad zijn niet in staat een belangrijke beslissing te nemen met betrekking tot wat goed is of verkeerd. Adam en Eva hadden geen idee. De gehele schepping werd onmiddellijk zwaar bestraft: ook onschuldige dieren. Tot de dag van vandaag.

-Met een slang die je lastigvalt is er geen perfectie. integendeel, Stel dat je elke dag een gesprek hebt met een slang die je wil verleiden, hoe leuk is dat paradijs dan? En dan hebben we het ook nog over het sluwste dier. Hoe kan het paradijs perfect zijn als er een dier ‘het sluwst’ is? Hoe normaal was het dat een slang kon praten? Wat dacht Eva? Dieren zeggen wel eens wat?

-“Doe je iets wat hem niet zint, dan kost je dat de kop. Er is maar één keuze en dat is hij. Just rule out all the other options. Dat is God dus niet. God is geen dictator”

Volgens de meeste creationisten is er een eeuwige straf als God niet wordt gehoorzaamd. namelijk de hel.

– Zijn mensen op de nieuwe aarde geprogrammeerd? Of is het leven op de nieuwe aarde weer binnen enkele dagen verdoemd?

Richard

“Adam en Eva hadden geen idee.”

Dat is niet juist. In Genesis 2:17 staat dat Adam “zeker zal sterven” als hij van de boom van de kennis van goed en kwaad eet. Eva wist daar ook van want zij bevestigd dat tegen de slang in Genesis 3:3 voordat zij van de vrucht eet.

“Met een slang die je lastigvalt is er geen perfectie.” “Hoe kan het paradijs perfect zijn als er een dier ‘het sluwst’ is?”
Het woord “perfectie” en “perfect” kom ik nergens tegen in Genesis. Dat er een dier “het sluwst” is zegt niets. Die is er namelijk altijd. Net zoals er in een klas altijd iemand een examen het slechtst gemaakt heeft ook al is dat laagste cijfer een 9.

“Stel dat je elke dag een gesprek hebt met een slang die je wil verleiden, hoe leuk is dat paradijs dan?”
Je zegt dan toch gewoon tegen die slang dat die moet stoppen met praten!

“Volgens de meeste creationisten is er een eeuwige straf als God niet wordt gehoorzaamd. namelijk de hel.”
Volgens deze logica is iedereen met authoriteit een dictator. Een leraar, politie, ouders van kinderen etc.

“Zijn mensen op de nieuwe aarde geprogrammeerd? Of is het leven op de nieuwe aarde weer binnen enkele dagen verdoemd?”
En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openbaring 22:5)

Leo Duym

M.Nieuweboer vraagt: waarom heeft hij de Aarde niet geschapen zoals de Hemel? — Dat had Hij wel. De Hof van Eden (het Aardparadijs) kende geen kommer en kwel. —- M.Nieuweboer vraagt: waarom moet God een test afnemen gegeven zijn Alwetendheid? — ‘een test afnemen’, waar haal je dat vandaan? De Bijbel staat vol met Gods geboden en verboden aan individuen en mensengroepen. Meer wel dan niet wordt aan Zijn woorden geen gevolg gegeven. Je kunt je dan afvragen waarom God dan niet meteen zegt: ‘ik ga je straffen voor iets wat je nog niet gedaan hebt, want ik weet dat je het bevel dat ik wilde geven toch niet zou opvolgen.’ Probeer als aardse, onwetende mens je niet te verplaatsen in de Geest van de Alwetende. Wat alwetendheid inhoudt kunnen wij ons niet voorstellen, ook de logica niet die dat met zich brengt. — M.Nieuweboer vraagt: als er niet een dergelijke boom geplant is in de Hemel, hoe zult u nog in staat zijn morele keuzes te maken aldaar? — waar haal je het vandaan dat er in de Hemel morele keuzes gemaakt moeten worden? En waar haal je het vandaan om vanuit ons aardse inzichten, logica en denkvermogen vragen te stellen over het Hemelse? Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Corinthiërs 2:9).

Hetty Dolman

@Peter B,
“Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, etc.”

Hierin verschillen creationisten en mensen die de evolutietheorie accepteren niet van elkaar. Mensen geven een vermogen uit om in het wild te zien hoe dieren zich hebben aangepast aan de dagelijkse strijd om te overleven. Filmmakers leven maandenlang in barre omstandigheden om het leven van groepen wilde dieren vast te leggen op film. Het maakt hierbij niet uit of dieren zich pas sinds 6000 jaar hebben aangepast of sinds 60.000.000 jaar. Het maakt ook niet uit of dit van nature zo is gekomen of door het eten van een vrucht. Vrijwel iedereen vindt het schitterend en fascinerend.

Hetty Dolman

Hoi Richard,

Je schreef:
“Dat is niet juist. In Genesis 2:17 staat dat Adam “zeker zal sterven” als hij van de boom van de kennis van goed en kwaad eet. Eva wist daar ook van want zij bevestigd dat tegen de slang in Genesis 3:3 voordat zij van de vrucht eet.”

De slang sprak dit tegen, en Eva wist het verschil niet tussen goed en kwaad. Hoe kon zij weten wie er gelijk had?

“Het woord “perfectie” en “perfect” kom ik nergens tegen in Genesis.“

Nee, dat staat boven het artikel waar ik op reageer.

“Dat er een dier “het sluwst” is zegt niets. Die is er namelijk altijd. Net zoals er in een klas altijd iemand een examen het slechtst gemaakt heeft ook al is dat laagste cijfer een 9.”

Het creationisme stelt dat het paradijs zonder fouten en vrijwel perfect was. Daarin bestaat dus geen sluwigheid. Sluw is een negatieve variant op slimheid. En de aanwezigheid van een in slang verpakte satan was zeker niet ‘zeer goed’ voor onze begrippen. Anderzijds denk ik dat we niet voor God mogen bepalen wat zeer goed is (…). Ik vindt de natuur namelijk prima en zelfs geweldig.

“Je zegt dan toch gewoon tegen die slang dat die moet stoppen met praten!”

En die heeft dan geen argumenten meer? Die komt toch gewoon weer terug met z’n praatjes?

“Volgens deze logica is iedereen met authoriteit een dictator. Een leraar, politie, ouders van kinderen etc.”

Ik zeg alleen dat er geen vrije keuze is als er een vreselijke straf staat op een andere keuze. Dan is er sprake van kiezen uit angst.

“En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openbaring 22:5)”

Hebben zij vrije keuze? Is er een boom waarvan niet geplukt mag worden? In bovenstaand artikel legt Lindhout uit waarom er een boom in het paradijs stond: om de mens een keuze te geven. Is die keuze er ook op een nieuwe aarde?

Richard

“De slang sprak dit tegen, en Eva wist het verschil niet tussen goed en kwaad.”

Eva hoeft het verschil tussen goed en kwaad niet te weten om te weten dat zij zeker zal sterven als zij van de boom van kennis van goed en kwaad eet.

“Hoe kon zij weten wie er gelijk had?”

Dat wist Eva. God zei tegen Eva dat zij moest heersen over al de dieren (Genesis 1:28) en niet andersom en zij wist de consequentie van het niet gehoorzamen van God dat zij zeker zou sterven (Genesis 2:17).

“Het creationisme stelt dat het paradijs zonder fouten en vrijwel perfect was. Daarin bestaat dus geen sluwigheid.”

Waarom niet? Dat er een dier “het sluwst” is zegt niets ove de mate van “sluwigheid”. Er is altijd een dier het sluwst al is het maar miniem.

“Anderzijds denk ik dat we niet voor God mogen bepalen wat zeer goed is (…).”

We hebben daar beide, denk ik wel, een uitgesproken mening over.

“En die heeft dan geen argumenten meer? Die komt toch gewoon weer terug met z’n praatjes?”

Dan ga je er toch mee naar God?

“Ik zeg alleen dat er geen vrije keuze is als er een vreselijke straf staat op een andere keuze.”

Een rechter noemt de “andere keuze” van de dader een strafbaar feit. Op het plegen van een strafbaar feit staat een straf. Het is irationeel de rechter een dictator te noemen, te zeggen dat de dader geen vrije keuze had en dat er dan sprake is van kiezen uit angst.

Leo Duym

Hetty Dolman schreef: “Mensen zonder kennis van goed en kwaad zijn niet in staat een belangrijke beslissing te nemen met betrekking tot wat goed is of verkeerd. Adam en Eva hadden geen idee. De gehele schepping werd onmiddellijk zwaar bestraft: ook onschuldige dieren. Tot de dag van vandaag.”

Een kind van vier jaar heeft ook geen kennis van goed en kwaad. Toch weet het dat er wat zwaait als mama uitdrukkelijk zegt dat het iets niet mag doen en het toch doet. Je hoeft geen kennis van goed of kwaad te hebben om te kunnen kiezen; bewust kiezen tussen goed en kwaad was er vóór de zondeval nog niet bij, maar wel tussen gehoorzamen en niet gehoorzamen.

Hetty Dolman

Beste Leo,

“Een kind van vier jaar heeft ook geen kennis van goed en kwaad. Toch weet het dat er wat zwaait als mama uitdrukkelijk zegt dat het iets niet mag doen en het toch doet.”

De kennis van goed en kwaad bij jonge kinderen is in ontwikkeling en niet afwezig. En juist kinderen van 4 zijn erg makkelijk te overtuigen dat het echt niet erg is om van het lekkers er ééntje te nemen. Geloven creationisten dat het lot van toekomstige generaties én het hele dierenrijk afhing van mensen zonder normbesef[?]

“Je hoeft geen kennis van goed of kwaad te hebben om te kunnen kiezen; bewust kiezen tussen goed en kwaad was er vóór de zondeval nog niet bij, maar wel tussen gehoorzamen en niet gehoorzamen.”

Iemand die niet weet wat goed is, weet ook niet dat het beter is om te gehoorzamen.

Ik wil je ook nog wijzen op het verschil tussen Genesis 1 en 2: Op de 6e dag werd de mensheid geschapen gelijk aan God, naar Zijn evenbeeld. In genesis 2 werd de mens pas aan God gelijk ná de zondeval. We kunnen dus stellen dat in Gen.1 de mensheid geschapen die al wist van goed en kwaad en vruchtbaar moest zijn en de aarde moest bevolken.

Hier is in Genesis 2 geen sprake van.

Leo Duym

Beste Hetty,

H: De kennis van goed en kwaad bij jonge kinderen is in ontwikkeling en niet afwezig.
D: dat doet niets af van wat ik zeg: Je hoeft geen kennis van goed of kwaad te hebben om te gehoorzamen. Ze wisten dat er wat zwaaide als ze ongehoorzaam zouden zijn.

H: Geloven creationisten dat het lot van toekomstige generaties én het hele dierenrijk afhing van mensen zonder normbesef[?]
D: het eerste mensenpaar had maar één norm: gehoorzamen aan dat éné gebod. Ze hoefden geen weet te hebben over goed en kwaad. Als een kind iets bevolen wordt, weet het dat het fout is als het dat bevel niet opvolgt, het waarom van dat bevel hoeft het niet in te zien.

H: Iemand die niet weet wat goed is, weet ook niet dat het beter is om te gehoorzamen.
D: dat heb je fout. Omdat ik sommige mensen vertrouw, doe ik dingen die ze me aanbevelen zonder dat ik begrijp wat het goede eraan is. En soms word ik door de overheid verplicht bepaalde zaken te doen, en niet te doen, waarvan ik het nut, het goede dus, niet begrijp, maar die ik opvolg omdat er anders wat zwaait.

H: Ik wil je ook nog wijzen op het verschil tussen Genesis 1 en 2: Op de 6e dag werd de mensheid geschapen gelijk aan God, naar Zijn evenbeeld.
D: de mens geschapen gelijk aan God? Waar haal je dat [vandaan]? Gelijk aan Zijn evenbeeld lees ik.

H: In genesis 2 werd de mens pas aan God gelijk ná de zondeval. We kunnen dus stellen dat in Gen.1 de mensheid geschapen die al wist van goed en kwaad en vruchtbaar moest zijn en de aarde moest bevolken. Hier is in Genesis 2 geen sprake van.
D: in Gen 3:22 lezen we: En Jahwe God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten zou hij eeuwig blijven leven’. Ik begrijp niet wat je [hiermee] wilt zeggen, wellicht omdat je [hier] iets leest die er niet staan of zaken interpreteert die fout zijn[?] Misschien dat iemand anders het begrijpt?

Geef een antwoord