De bewering, dat het universum alleen uit een singulariteit tevoorschijn gekomen zou zijn (wetenschappelijk materialisme), is in tegenspraak met de niet-materiële grootheid der informatie. Hiermee kan een oerknal als enige oorzaak voor het ontstaan van het universum worden uitgesloten.

Onderbouwing

Alles, wat wij tegenwoordig in onze wereld waarnemen, zien en meten, is naar de opvatting van gezaghebbende aanhangers der oerknaltheorie uitsluitend, en zonder één of andere toevoeging, uit materie en energie tevoorschijn gekomen. Deze hypothese is met behulp van de natuurwetten over informatie net zo weerlegbaar als een perpetuum mobile.

In onze wereld vinden wij een overvloed aan informatie in de cellen van alle levende wezens. Volgens de wet NWI-1 is informatie een niet-materiële grootheid en kan daarom onmogelijk uit materie en energie zijn ontstaan. Daarom is het “gedachtensysteem oerknal” fout.

De evolutie wordt door haar aanhangers als een universeel principe gezien. Zij vormt een keten, waarbij elke schakel onmisbaar is: Oerknal – kosmologische evolutie – geologische evolutie – biologische evolutie. Breekt één schakel, dan is daarmee de volledige trekkracht verloren gegaan. Door de weerlegging van de oerknaltheorie breekt reeds de eerste schakel van de keten.

Wij kunnen het ook zo formuleren: Er is geen oerknalsysteem denkbaar, waaruit vervolgens informatie en leven kan ontstaan.

Bijbelse aanwijzing

De Bijbel leert ons, dat deze wereld niet uit een miljarden jaren durend proces is tevoorschijn gekomen, maar door schepping door de almachtige God. “Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is.”1

Voetnoten

  1. Mozes, De Bijbel, Exodus 20:11; Job, De Bijbel, Job 38

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.