Vlak voor het begin van het Darwinjaar 2009 verscheen op 31 december 2008 in het blad „Die Zeit“ een twee pagina’s groot artikel met de titel „Danke, Darwin!” (Bedankt, Darwin!). Verder waren daarin nog vier hele pagina’s aan het onderwerp evolutie gewijd. De dank gold een man, die 200 jaar geleden geboren werd en van wie het revolutionaire boek „On the Origins of Species“ (Over het ontstaan van soorten) 150 jaar geleden verscheen. De filosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) beweerde al vol trots: „Geef me materie, ik bouw er een wereld van.“ Ook de Franse wiskundige en astronoom Laplace (1749 – 1827) pochte 50 jaar later tegenover Napoleon: „Mijn theorieën hebben de hypothese „God” niet nodig.”

Deze en andere vaders van het wetenschappelijk atheïsme zochten naar een verklaring voor ontstaan van het leven waarin God niet meer voor komt. Darwin gaf daarvoor het schijnbaar verlossende antwoord. Hij meende dat hij het ontstaan van het leven op een „natuurlijke wijze” kon verklaren.

Is ‘evolutie’ een bruikbaar denkmodel?

soup-751623_1280

“Waar komt het leven nu eigenlijk vandaan? De evolutietheorie heeft er niet de geringste verklaring voor, hoe leven uit levensloze materie kan ontstaan.”

Een vluchtige blik in het rijk van de organismen toont ons overal onmiskenbaar doelgerichte bouwplannen. De potvis, een zoogdier, is zo uitgerust, dat hij vanuit 3000 meter diepte op kan duiken, zonder aan de gevreesde caissonziekte te sterven. De enorme hoeveelheid microscopisch kleine bacteriën in ons darmkanaal hebben ingebouwde „motoren“, die voor- en achteruit kunnen draaien. Het leven hangt in de meeste gevallen af van de compleet functionerende organen (bijv. hart, lever, nieren). Onvolledige, zich pas ontwikkelende organen zijn waardeloos. Wie hier in de lijn van het Darwinisme denkt, moet beseffen, dat de evolutie niet het doel van een later functionerend orgaan kent. De evolutiebioloog G. Osche merkte heel juist op: „Organismen kunnen gedurende bepaalde evolutiefasen niet als een ondernemer het bedrijf wegens verbouwing tijdelijk sluiten.”

Waar komt het leven vandaan?

Bij alle ophef over de evolutie in onze tijd gaat het om de vraag: Waar komt het leven nu eigenlijk vandaan? De evolutietheorie heeft er niet de geringste verklaring voor, hoe leven uit levensloze materie kan ontstaan. Stanley Miller (1930 – 2007), wiens „oersoepexperiment” sinds de 60-er jaren in elk biologieboek wordt vermeld, gaf 40 jaar na dato toe, dat geen van de huidige hypothesen over de oorsprong van het leven kan overtuigen. Hij noemde ze allen „onzin” of „chemische hersenspindels”. De microbioloog Louis Pasteur (1822 – 1895) onderkende iets heel fundamenteels: „Leven kan uitsluitend van leven komen.“

Waarom werden de 95 stellingen van dit boek geschreven?

95_stellingen_tegen_evolutie

“Waarom werden de 95 stellingen van dit boek geschreven?”

Aanhangers van de evolutiemodellen houden hun leer over de oorsprong van het leven en deze wereld voor een wetenschappelijke theorie. Volgens Karl Popper moet een empirische theorie weerlegd kunnen worden. Dat betekent: Ook de evolutietheorie moet in principe weerlegbaar zijn. Daarom werden de stellingen van dit boek geschreven.

De krachtigste bewijsvoering in de wetenschap is, wanneer men natuurwetten zodanig kan toepassen, dat zij een proces of gebeurtenis uitsluiten. Natuurwetten kennen geen uitzondering. Om die reden is bijvoorbeeld een „Perpetuum mobile”, een machine, die zonder toevoer van energie voortdurend door blijft lopen, een onmogelijkheid. Tegenwoordig weten we, wat Darwin niet weten kon, dat in de cellen van alle organismen een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie aanwezig is en dat in de hoogste ons bekende opslagdichtheid. De vorming van organen vindt informatiegestuurd plaats, alle processen in organismen functioneren informatiegestuurd en de fabricage van alle lichaamseigen stoffen (bijvoorbeeld 50.000 eiwitten in het menselijk lichaam) verloopt informatiegestuurd. Het gedachtensysteem evolutie zou alleen dan kunnen functioneren, als er in de materie al een mogelijkheid aanwezig was, dat door toevalsprocessen informatie zou ontstaan.

Informatie is geen eigenschap van materie

Informatie is een niet-materiële grootheid; zij is daarom geen eigenschap van de materie. De natuurwetten voor niet-materiële grootheden, in het bijzonder die van de informatie, bewijzen, dat materie nooit een niet-materiële grootheid kan verwekken. Verder geldt: Informatie kan alleen ontstaan door een, van intelligentie en wil voorziene, auteur. Daarmee is duidelijk: Wie evolutie voor mogelijk houdt, gelooft in een „Perpetuum mobile van informatie”, dus in iets, wat de algemeen geldende natuurwetten verbieden. Hierop zal in het hoofdstuk informatietheorie (Stellingen 76 – 83), dat ikzelf aan dit boek heb bijgedragen, ingaan.

Conclusie

De auteurs van de „95 stellingen tegen de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie“ zijn tot het inzicht gekomen dat de evolutieleer tot de grootste dwalingen in de wereldgeschiedenis behoort. Zou het slechts om een zuiver wetenschappelijke vraag in één of andere discipline gaan, dan zouden zij zich niet zo enorm hebben ingespannen om dit te weerleggen. De reden is anders: De vraag naar onze oorsprong kan ons niet onverschillig zijn, want zij is ten nauwste verbonden met de Godsvraag. Met betrekking tot de geloofwaardigheid van de Bijbel komen slechts de twee alternatieven A en B in aanmerking:

A: Het klopt, dat de oorsprong en onmetelijke veelvuldigheid van het leven zich uitsluitend laat verklaren door chemische en natuurkundige wetmatigheden en de veel geciteerde evolutiefactoren mutatie, recombinatie, selectie, isolatie, lange tijdsperioden, toeval en noodzakelijkheid en dood. Consequent hiermee heeft men dan geen God nodig en ook de Bijbel berust op generlei Goddelijke bron. Zij is een door mensen bedacht boek en begrippen zoals hemel en hel of opstanding en een eeuwig oordeel zijn ontsproten aan de menselijke fantasie en hebben voor ons mensen geen enkele relevantie.

of B: Het klopt wat God ons in de Bijbel gezegd heeft. Dan is de God van de Bijbel de enige levende God en de evolutie een ernstige wetenschappelijke dwaling. De dood is geen leven-scheppende „evolutiefactor”, maar het gevolg van de scheiding van God.1 Wij mogen de gehele Bijbel geloven – zoals Jezus tot God, de Vader gebeden heeft: „Uw woord is de waarheid“2, en zoals de apostel Paulus heeft beleden: „Ik geloof alles, wat geschreven staat“3. Dan zullen wij na onze lichamelijke dood opstaan en ons in het eindoordeel voor God hebben te verantwoorden en bestaat er werkelijk zowel een hemel als ook een hel.

Zin en doel van dit boek

Het concept van de hier gepresenteerde 95 stellingen is ontleend aan de 95 stellingen van Maarten Luther. Toentertijd veroorzaakte deze een revolutie, die een wereldwijd gevolg had. Luther definieerde de Bijbel als de enige Goddelijke bron en kon met deze maatstaf talrijke wantoestanden en dwalingen van de toenmalige Rooms-Katholieke kerk aan de kaak stellen. Ik hoop dat deze 95 stellingen een soortgelijke impact zullen bewerken.

[noot van de redactie: Elke week willen wij één stelling publiceren op onze website. Het boek, dat in 2009 verscheen, is voor zover wij weten helemaal uitverkocht. In het Darwinjaar zijn deze stellingen gepresenteerd aan de deur van de Vrije Universiteit.]

Voetnoten

  1. de Bijbel, Jesaja 59:2
  2. de Bijbel, Johannes 17:17
  3. de Bijbel, Handelingen 26:22,23

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Vlak voor het begin van het Darwinjaar 2009 verscheen op 31 december 2008 in het blad „Die Zeit“ een twee pagina’s groot artikel met de titel „Danke, Darwin!” (Bedankt, Darwin!). Verder waren daarin nog vier hele pagina’s aan het onderwerp evolutie gewijd. De dank gold een man,

...
Read more

10 Comments

Ed Vaessen

“Een vluchtige blik in het rijk van de organismen toont ons overal onmiskenbaar doelgerichte bouwplannen.”

[Dit is] het denkbeeld van Paley (…). [Naar mijn mening gebruikte] hij de drogreden van de valse analogie. Duidelijk maakte hij ook niet waarom hij in de steen die hij in het heideveld kon vinden geen ontwerp zag en in het horloge wel.

“Tegenwoordig weten we, wat Darwin niet weten kon, dat in de cellen van alle organismen een werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie aanwezig is en dat in de hoogste ons bekende opslagdichtheid.”

[Wat mij betreft] zou [het] een mogelijk aansluitende discussie ten goede komen als het begrip ‘informatie’ hier operationeel werd gedefinieerd. De wetenschap drukt energie bijvoorbeeld uit in kg*m/s*s of in Joule of in elektrovolt. Waarin drukt men informatie uit?

“Onvolledige, zich pas ontwikkelende organen zijn waardeloos.”

De ontwikkeling van het oog logenstraft [m.i.] deze uitspraak. De natuur kent het in nogal diverse stadia van ontwikkeling. Niet een ervan is waardeloos.

“Ook de evolutietheorie moet in principe weerlegbaar zijn. Daarom werden de stellingen van dit boek geschreven.”

Uitstekend. Dat noem [ik] de wetenschappelijke aanpak. Toetsen [en zo] mogelijk weerleggen. Ik heb ze dan ook wat van die 95 stellingen met interesse gelezen. Wat me opviel was dat men menigmaal stelde dat de evolutietheorie niet kan kloppen omdat vondsten erop wijzen dat in het verleden bepaalde zaken niet gebeurd kunnen zijn. Ik vind ook dat het zo hoort. Een model dat uitspraken doet over het verleden kan getoetst worden. De heer Gitt toetst dus wat Douwe Tiemersma op 19 juni 2015 ‘historische wetenschap’ noemde. [Douwe schreef echter:] “Historische wetenschap is niet empirisch testbaar, en berust daarmee per definitie op aannames.” (…) [Spreken] de heer Gitt en Douwe elkaar [hier] tegen[?]

peter b

Peter, Werner Gitt is professor in de informatiekunde. [Hij beschrijft] (…) dat de biologie wordt opgebouwd vanuit informatie, en niet op louter materie baseert. Je verwijst (…) naar een website die daarna naar de TalkOrigins[-website] verwijst. TalkOrigins is al sinds 2004 niet meer ge[bijgewerkt] en de weerleggingen van stellingen uit 2009 met informatie uit 2004 gaat natuurlijk [niet]. De eerste stelling bijvoorbeeld is [m.i.] makkelijk te pareren vanuit de genomica en ENCODE. Macro-evolutie heeft te maken heeft met een toevoeging van nieuwe genetische programmatuur en niet met speciatie, zoals de Talkorigin het doet voorkomen. Speciatie staat buiten kijf en vindt gewoon altijd en overal plaats door een herschikking en verlies van reeds bestaande genetische programma’s. Dat wordt door creation scientists erkend en begrepen als een genetisch herschikkings- en/of verlies proces. [Linkjes uit 2004] stammen uit de tijd van voor de grote genomische projecten. Deze projecten tonen bijvoorbeeld dat mens en chimp door duizenden unieke genen verschillen, die samen nieuwe morphogenetisch programmatuur vormen. [Het is wat mij betreft] geen wonder dat de TalkOrigins ermee is gestopt: op Darwin gestoelde evolutieprocessen zijn [m.i.] onhoudbaar.

Alfred

@Peter B., Het boek van Gitt over informatietheorie is uit 1997 dus ruim voor 2004 en net als Stephen C Meyer speelt hij [naar mijn mening een] semantische spel m.b.t. het woord informatie die door de bredere gemeenschap van informatie theoristen niet wordt gedragen. Dat informatie een intelligente bron heeft klinkt intuïtief goed, maar is [m.i.] een non-sequitur. De 95 stellingen tegen evolutie zijn een herhaling van uitspraken die o.m. door talkorigins (…) zijn weerlegt, dus het is [naar mijn mening] niet zo gek dat zij de site niet updaten. Creationisten hebben sinds die tijd veel [van die] weerlegde aspecten herhaald, het wachten [voor mij] is dus op nieuwe uitdagende argumenten tegen evolutie.

Jeffrey Shallit heeft ondermeer in 2010 ook over informatietheorie geschreven, met name tegen Stephen C Meyer, die op zijn beurt Gitt weer als bron gebruikt [Zie:] https://recursed.blogspot.com/2009/10/stephen-meyers-bogus-information-theory.html. Zoals hij laat zien (…) veel niet onderbouwde uitspraken van creationisten.

peter b

“Ook de evolutietheorie moet in principe weerlegbaar zijn.”

Helaas is Darwinisme niet weerlegbaar en dus [wat mij betreft] geen wetenschap.

Ik schreef ooit: “Darwins evolutiehypothese kan in een heel eenvoudige formule worden gegoten: E (NS) = CD + M. Deze formule staat voor “evolutie (E) is gemeenschappelijke afstamming (CD) plus modificaties (M) door natuurlijke selectie”. Deze formule weerspiegelt de eenvoud van het Darwinisme, en ‘verklaart’ alle waarnemingen aan alle levende een uitgestorven organismen. En dat is niet verwonderlijk, want de formulering niet kan [m.i.] worden gefalsifieerd. Hoe kunnen we een hypothese weerleggen die postuleert dat overeenkomsten tussen soorten het gevolg zijn van een afstamming van dezelfde gemeenschappelijke voorouder, terwijl unieke kenmerken van soorten – en het gemeenschappelijke voorouderverhaal ontkrachten – modificaties zijn? Er kan [naar mijn mening] geen enkele waarneming bedacht worden, die gemeenschappelijke afstamming plus modificaties zou kunnen weerleggen. Geen wonder dat Mayr kon schrijven dat “…Darwin uiteindelijk altijd correct was en is.” Als wetenschappelijk theorie heeft [het] Darwinisme [m.i.] dus geen waarde, want wat we ook waarnemen, ze is altijd waar.

Alfred

(…) In de[ze] introductie [wordt m.i.] een uitspraak van Kant volledig uit zijn verband wordt getrokken. Zie [voor Kant:] https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa01/ p. 229 en 230.

Zover mij bekend weten we niet wat Kant nu wel of niet geloofde. Maar uit het artikel [hiervoor genoemd] wordt duidelijk dat Kant’s uitspraak in werkelijkheid een stuk genuanceerder ligt dan hier wordt gesuggereerd. De uitspraak van Laplace wordt beschouwd als apocrief, maar daarmee niet minder krachtig.

Jan van Meerten

Geachte Alfred, uw reactie doet [naar mijn mening] de discussie over informatie geen recht. Als we de (soms) lijvige boekwerken over informatie geschreven door creationisten en ID’ers willen bespreken moeten we naar de inhoud toe van deze geschriften. Ze afdoen als een ‘semantisch spel’ is [m.i.] niet voldoende.

U schrijft: De 95 stellingen tegen evolutie zijn een herhaling van uitspraken die o.m. door talkorigins (…) zijn weerlegt, dus het is [naar mijn mening] niet zo gek dat zij de site niet updaten. Op het internet zijn vele counters te vinden van TalkOrigins-artikelen geschreven door creationisten. Zo bijvoorbeeld op TrueOrigin en CreationWiki. De website verdient na deze counters [m.i.] wel degelijk een update.

U schrijft: Jeffrey Shallit heeft ondermeer in 2010 ook over informatietheorie geschreven, met name tegen Stephen C Meyer, die op zijn beurt Gitt weer als bron gebruikt. De rebbutal van dr. Shallit is op haar beurt weer aangepakt door creationisten en ID’ers. Zie bijvoorbeeld dr. Paul Nelson: http://www.evolutionnews.org/2010/03/jeff_shallit_on_signature_in_t032811.html. Dr. Shallit zit daarna ook niet stil en heeft weer een counter op dr. Nelson. Het lijkt erop dat we in een ‘on-going’ discussie zijn beland i.p.v. een overwinning voor de naturalist.

Alfred

Geachte Jan, ik [heb m.i.] een zeer goede samenvatting heb gegeven van de kritiek, op in dit geval, het gebruik van informatietheorie door creationisten. Ik volg deze discussie in de VS al langer en de kritiek uit wetenschappelijke hoek laat zich vooral samenvatten door de hoge mate van ambiguïteit, [meerdere taaluitingen], die auteurs als Meyers en Gitt gebruiken. Voorbeelden zijn het al eerder genoemde (…) gebruik van informatie als iets dat intuitief altijd van een intelligentie komt ([is naar mijn mening] een non-sequitur zonder scherpe definitie).

Gitt blijft [onduidelijk] over hoe men een hoeveelheid informatie kan meten (bij zijn bewering van afname van informatiecontent in DNA), waar hij op is gewezen door o.m. Jason Rosenhouse.

Tenslotte zegt Shallit, iets uitgebreider en met veel meer achtergrond in informatietheorie, dat zowel Meyer, maar ook Nelson’s claim, voornamelijk berust op [een] woordspel.

Tenslotte, ja er vinden discussies plaats tussen wetenschappers en creationisten, maar deze discussies vinden plaats buiten de wetenschappelijke arena. Ze zijn in de VS onderdeel van de ‘culture wars’ die [m.i.] meer politiek dan wetenschappelijk van aard zijn. Uiteraard zijn er diverse kundige wetenschappers die zich mengen in deze discussies (zoals Shallit bijvoorbeeld). Dat echter maakt het nog steeds geen valide wetenschappelijke discussie.

Jan van Meerten

Geachte Alfred, u gaat [m.i.] niet in op al mijn punten in de bovenstaande reactie. Daarnaast nog een aanvulling: Meyer et al. hebben de kritiek die op het boek Signature in the Cell gekomen is, aangepakt in hun boek Signature of Controversy. Bron: Klinghoffer, D. (ed.), 2010, Signature of Controversy. Responses to critics of Signature in the Cell (Seattle: Discovery Institute Press). Een inhoudelijke discussie hierover is noodzakelijk. Iemand beschuldigen van ‘een woordspel’ is dat wat mij betreft niet. Die inhoudelijke discussie moet niet met mij gevoerd worden maar met diegene die de ‘informatietheorie’ bedacht heeft. Ik weet niet of Gitt reageert op commentaar maar Meyer doet dat in ieder geval wel.

Ed Vaessen

Alfred:
“De 95 stellingen tegen evolutie zijn een herhaling van uitspraken die o.m. door talkorigins (…) zijn weerlegt, dus het is [naar mijn mening] niet zo gek dat zij de site niet updaten. Creationisten hebben sinds die tijd veel [van die] weerlegde aspecten herhaald, het wachten [voor mij] is dus op nieuwe uitdagende argumenten tegen evolutie.”

Inderdaad. Weerlegt talkorigins bijvoorbeeld het tekortschietende argument van de afname van het aardmagnetisch veld (claim CD701), op [deze website] komt het in het artikel ‘Ouderdomsdatering minder rotsvast dan geacht’ gewoon weer terug, alsof het nooit werd weerlegd:

“Uit de Bijbel kan afgeleid worden dat de aarde niet ouder is dan 10.000 jaar, en dit wordt bevestigd door vele wetenschappelijke argumenten, zoals bijvoorbeeld de snelle afname van de energie van het aardmagnetisch veld.”

Geef een antwoord