In Jeremia 51:15-17a staat: ‘Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht – als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers. Het menselijke verstand staat daarbij stil.’ 

Dit is een van de vele teksten over de schepping door God en vaak wordt daarbij vermeld: door zijn wijsheid. Door de schepping laat Hij ons veel van zijn eigenschappen kennen en de belangrijkste daarvan is zijn wijsheid. Anders gezegd: als we meer weten over de schepping, begrijpen we ook meer van de wijsheid van God. We begrijpen heel veel niet van wat ons overkomt. Iedereen kent dingen uit de naaste omgeving, die niet te verklaren zijn: plotselinge ziekte, een jong kind sterft. Het probleem van het lijden is het grootste onopgeloste probleem in de theologie. Job stelde die vraag ook aan God. God geeft daar geen rechtstreeks antwoord op, maar laat eerst Elihu aan het woord in Job 36:22 tot en met 37:1-16, waarin hij de almacht van God beschrijft in de schepping. En dan komt God zelf aan het woord in de volgende hoofdstukken. Job krijgt weer geen antwoord op zijn vraag naar de zin van het lijden, maar God legt het begin van zijn schepping aan Job voor. Hij stelt tientallen vragen, waarop Job het antwoord schuldig moet blijven. En dan volgt de beschrijving van twee dieren1, niet echt een antwoord waarop Job zit te wachten, zouden wij denken. Maar Job zegt wel in hoofdstuk 42: ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.’ 

Job geeft toe dat er vragen zijn waarop mensen geen antwoord kunnen vinden, die altijd een raadsel zullen blijven. Maar hij kan ook zeggen met Psalm 124:8 ‘Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft’. Wat ons ook overkomt, we hoeven maar om ons heen te kijken naar de wonderen van de schepping en zo de Schepper ontdekken. Dat is één van de redenen waarom we ons mogen verdiepen in de schepping: weten van de almacht, de zorg en de oneindige wijsheid van God. Maar er is meer. Vaak worden schepsels in de bijbel als voorbeeld gebruikt om iets duidelijk te maken van een geestelijke waarheid. Zoals: ‘gelijk het gras is ons kortstondig leven’ (Psalm 103:15), Jezus als de Leeuw van Juda (Openbaring 5:5), maar ook de duivel die rondgaat als een briesende leeuw (1 Petrus 5:8), Jezus als het Lam dat geslacht is (Openbaring 5:6,12), onze goede daden als goud en zilver (1 Korintiërs 3:12). Onvergankelijkheid (Job 23:10), wijsheid (Job 28:15), kennis (Spreuken 8:10), geloof (1 Petrus 1:10) en goedheid (Spreuken 22:1) worden gesymboliseerd door goud. Het acaciahout (bedekt met koper) van het brandofferaltaar wordt wel gezien als een beeld van onze zwakke innerlijke mens. Het volk Israël zal ‘bloeien als een lelie’, een beeld van herstel in Hosea 14:6. En zo zijn er nog tientallen andere symbolen, materialen en schepselen die ons een geestelijke waarheid duidelijk maken, die we zonder die stoffelijke symbolen niet zouden begrijpen. Een soort aanvullende prediking. Een volgende keer iets over de wetten en principes, die God in de schepping gebruikt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (2) Wijsheid uit de schepping, Opbouw 51 (2): (…) (Artikel).

Voetnoten

  1. Het originele artikel spreekt van nijlpaard en krokodil, maar dit doet geen recht aan de tekst in Job.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

K. Valkenburg werkte vroeger bij AKZO als literatuuronderzoeker op het gebied van scheikunde, veiligheid en gezondheid.