Ja, er is evolutie. Maar een constructieve verhouding tussen het neodarwinisme en het christelijk geloof is niet mogelijk.

In het ND van 25 juni zegt professor Gijsbert van den Brink: ‘Een miljarden jaren oude aarde, soorten die zich uit elkaar ontwikkelden, en zelfs een gezamenlijke afstamming van dier en mens – het zijn geen dingen waarover een gelovige uiteindelijk hoeft wakker te liggen.’ Met andere woorden: evolutietheorie en Genesis gaan prima samen. Wat bedoelt de professor eigenlijk met ‘evolutietheorie’? Op de website van de Vrije Universiteit zegt hij daarover dat hij zich ‘concreet richt op de vraag of er een constructieve verhouding mogelijk is tussen de evolutietheorie (c.q. de zogeheten neodarwinistische synthese) en christelijk geloof’.

Groot probleem

Van den Brink definieert evolutietheorie dus als neodarwinisme. En met deze beperking heb ik als moleculair bioloog en christenwetenschapper een groot probleem. Neodarwinisme is een wiskundig-biologisch concept waarbij God helemaal is uitgesloten van het scheppingsproces en waarbinnen alleen toeval en selectie zijn geaccepteerd. Dit concept is niet alleen onverenigbaar met de schepping en een Bijbelse God, het is bovendien niet in overeenstemming met de biologie. Het neodarwinisme (ook wel ‘de moderne synthese’ genoemd), is ondertussen meer dan tachtig jaar oud, en beschrijft evolutie als het gevolg van variatie op een reeds bestaand thema. Daarmee gaat neodarwinisme volledig voorbij aan het bestaan van nieuwe genetische informatie.

Nu we het DNA kunnen lezen, en dat is pas sinds enige decennia, zien we dat elke groep organismen zijn eigen specifieke informatie (genen) heeft. Er bestaat plant-specifieke informatie, insect-specifieke informatie, enzovoort. Zelfs tussen mens en aap (chimpansee) vinden we een informatiekloof van ongeveer 2000 genen. Let wel, nieuwe informatie is niet hetzelfde als ‘variatie op een reeds bestaand thema’. Daarom is het voor mij een raadsel, dat Van den Brink kan beweren, dat ‘bewijzen voor de evolutietheorie zich opstapelen’. Als je evolutietheorie definieert als neodarwinisme, zoals Van den Brink, dan is het tegendeel waar.
Neodarwinisme is achterhaald en niet meer van deze tijd. Het blijkt dat organismen hun eigen aanpassingen kunnen sturen en dat de omgeving nieuwe overerfbare aanpassingen in gang kan zetten. Zulke waarnemingen zijn de doodsteek voor neodarwinisme, maar zijn wel verenigbaar met de schepping zoals in Genesis gepresenteerd.

Tot slot zou ik willen opmerken dat er wel degelijk een evolutie voorstelbaar is, die zowel in overeenstemming is met de biologie van de 21e eeuw als met de schepping in Genesis. Die theorie gaat uit van het onstoffelijke in het DNA (informatie) en van schepselen, die zich makkelijk aanpassen en nieuwe soorten voortbrengen, omdat ze zo door Hem werden gedacht. Met andere woorden: in den beginne schiep God, maar de aarde bracht voort.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De officiële bronvermelding luidt: Borger, P., 2017, Zeg wel even welke evolutie je bedoelt, Nederlands Dagblad 73 (19.572): 12-13.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Peter Borger is moleculair bioloog, specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen, tevens auteur van Terug naar de Oorsprong. Hij is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.

9 Comments

M.Nieuweboer

Het zijn creationisten die evolutie allerhande betekenissen geven, niet evolutiebiologen. Zo was er iemand op deze site die beweerde dat evolutie niets met soortvorming te maken heeft. Uit de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2016: “Evolutie is de verandering in erfelijke eigenschappen van biologische populaties gedurende achtereenvolgende generaties.” Dat heeft niets met de Oerknal en met het ontstaan van het leven te maken, zoals zovele creationisten beweren.

peter b

Nieuweboer, evolutie en Neodarwinisme zijn niet gelijk. Eerder vroeg ik om evolutie te definieren of een definitie te linken. Is die er al? Zelfs seculiere biowetenschappers weten dat Darwinisme [onjuist] is. Er is net weer een boek bij, en dit is zeer zeker geen creationist:

https://www.amazon.com/Purpose-Desire-Something-Darwinism-Explain/dp/0062651560/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1498524723&sr=1-4&keywords=j.+scott+turner

Waarom [deze] boeken? Omdat Darwinisme een materialistisch bolwerk is waar je op de normale peer review manier bijna niet doorheenkomt en waar critici meteen als creationist worden neergezet. Vandaar dat we gedwongen zijn om boeken te schrijven.

peter b

“Ik ben het met Venema eens dat de wetenschappelijke zaak tegen Adam en Eva indrukwekkend is”

Venema’s argumenten [zijn] vrij zwak en gaan uit van dezelfde foute aannames als Darwinisten, nl. junk DNA, random mutaties en de hypothese dat er geen genetische variatie in het genoom van Adam en Eva zou zijn voorgekomen. De eerste 2 aannames zijn fout en de laatste kun je niet bewijzen, maar is nergens op gebaseerd. Het eerste wat ik deed, toen ik inzag dat Darwinisme [onjuist] is, is alle aannames waarop het baseert verwerpen en de ware aarde van het genoom bestuderen. De bevindingen zijn te lezen in mijn immer actuele en visionaire boek (reeds 10 jaar gelden geschreven en vrijwel alles wat ik erin aan de hand van mijn nieuwe evolutiemodel voorspelde is uitgekomen).

Peter

“(reeds 10 jaar gelden geschreven en vrijwel alles wat ik erin aan de hand van mijn nieuwe evolutiemodel voorspelde is uitgekomen).”

Er staat geen enkele voorspelling in het boek Peter Borger.

peter b

Zeer zeker staan er voorspellingen in. Om er een paar te noemen: dat er vrijwel geen junk DNA bestaat en dat transposons wel degelijk functioneel zijn. Dat het verschil tussen mens en chimp op het niveau van non-coding DNA ligt, dat er steeds meer ad hoc hypothesen nodig zullen zijn om de evolutionaire stamboom volgens Darwin overeind te houden. Dat natuurlijke selectie geen rol van betekenis speelt in de totstandkoming van nieuwe informatie. En dat alles en meer is ondertussen bewaarheid. [Wat] je [hier] vertelt is onjuist, Peter.

Peter

Er bestaan heel veel junk DNA (zelfs volgens ENCODE – en hun 80% functioneel DNA is veel te veel) en verrewe[g] de meeste transposons zijn niet functioneel. Dat het verschil tussen mens en chimp op noncoding DNA ligt was al in 1980 gangbaar. Dat natuurlijke selectie geen nieuws genereerd was als sinds Darwin bekend. (…)

peter b

Peter, er bestaat vrijwel geen junk. Mijn eigen onderzoek (submitted) toont aan dat het zogenaamde junk DNA hoosteenbaseparen vormt en zo de 3D struktuur van het DNA beinvloedt, met name om de chromosomen te condenseren. Encode toonde eerder dat vrijwel het gehele genoom als RNA wordt afgeschreven. En dat meer dan 80% van het genoom een of andere biochemisch interactie aangaat (met eiwit dan wel met RNA). Interacties aangaan is functie. Dit is nu een bewezen feit. [Junk DNA is een] doodlopende weg, [bijv.] de atheïst Dan Graur [kan] op basis van zijn geloof niet aanvaarden dat het genoom vrijwel geheel functioneel is. Graur zei onlangs: Als ENCODE klopt, dan is evolutie fout. [Daarom] hebben [ze] de oorlog verklaard aan de empirische technologen van ENCODE. Voor de rest weerleggen jouw opmerkingen universele afstamming en dat is precies de these van het Logos Instituut.

Geef een antwoord