De vraag naar de zin van het leven kan vanuit de evolutietheorie niet worden beantwoord. In tegendeel: vanuit de naturalistische zienswijze mag deze vraag zelfs helemaal niet gesteld worden. De evolutionist Richard Dawkins schrijft dat “het universum, dat wij zien, […] geen ordening, geen zin, geen goed en geen kwaad bezit, echter niets dan nutteloze onverschilligheid” Het naturalisme, dat een Schepper van het leven uitsluit, kan de vraag naar de zin van het leven niet beantwoorden.

De woorden van Richard Dawkins, volgens welke het universum niets dan nutteloze onverschilligheid toont1, zijn geenszins boosaardig of uitdrukking van verbittering, maar de onontkoombare conclusie, als men consequent doordenkt volgens de evolutietheorie. Wenden wij ons echter van het toeval af naar plan en zin, dan kunnen wij ons als deel van een groot kosmisch plan zien, waarbij wij ons terecht mogen afvragen, wat de zin van ons leven is.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat neutraal tegenover de zinvraag. Zij maakt het ons mogelijk, subjectieve meningen en wereldbeschouwelijke invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten. Aangezien veel evolutionisten een zin achter het ontstaan van het leven ontkennen en verruilen voor een wonderen werkend toeval, nemen zij indirect toch een standpunt in. Om die reden mogen zij, strikt genomen, niet van een natuurwetenschappelijke theorie spreken.

Volgens de evolutiebioloog William B. Provine volgt uit het moderne inzicht van de evolutie, dat er geen zin des levens bestaat.2 Ook de nobelprijswinnaar Jacques Monod spreekt duidelijke taal, wanneer hij schrijft, dat de mens uit zijn droom zal ontwaken en zijn totale verlatenheid en absolute vreemdheid zal erkennen, om te weten, dat hij een plaats als een zigeuner aan de rand van het universum heeft.3 Het is echter ook mogelijk, dat Jacques Monod op een dag ontwaken zal, en erkennen, dat het leven zeer wel zin heeft, omdat het van een zingevende Schepper afstamt.

Voetnoten

  1. Richard Dawkins, A Scientist´s Case Against God, Science, Augustus 1997, p. 892.
  2. Spektrum der Wissenschaft, Naturwissenschaftler und Religion in Amerika, Larson/Witham, november 1999, p. 74.
  3. J. Monod, Zufall und Notwendigkeit, 1977, p. 151.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.